Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Projekt orubica

Objavljeno: 13.11.2018. u 8:54
Prikaza: 689

3. izvješće o napretku radova na SN "Orubica"

Provedene aktivnosti:

Od zadnjeg 2. Izvještaja o napretku od 11.05.2018., provedene su slijedeće aktivnosti na provedbi projekta, odnosno ulaganja:

 

-Dostavljena je u Agenciju za plaćanja preslika pravomoćne Izmjene i dopune Rješenja za građenje zajedno s pripadajućim izmjenama i dopunama pripadnog glavnog projekta, u skladu s uvjetima iz Natječaja za provedbu podmjere… (NN 69/16).

-U tablici u prilogu 1. ovog Izvještaja je dan trenutni status provedbe Plana nabave radova i usluga za projekt u 2018. godini. Sukladno Planu nabave Korisnika potpore u 2018. godini Hrvatske vode kao Komisionar Korisnika potpore provele su dva otvorena postupka javne nabave (radovi-građenje i usluge–stručni nadzor) sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi i tri postupka jednostavne nabave (usluge-stručni projektantski nadzor, koordinator II ZNR i arheološko rekognosciranje) sukladno važećem Pravilniku o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 003-06/17-01/0000008, URBROJ: 374-1-10-17-11 od 30.10.2017.) Hrvatskih voda, isto je i ugovoreno te je sva dokumentacija iz do sada provedenih postupaka nabave u 2018. godini sukladno Ugovoru o financiranju…br. 004/2017 i Pravilniku o provedbi mjere…(NN 62/16, 101/17) dostavljena na ex-post kontrolu postupaka nabave u Agenciju za plaćanja u predviđenim rokovima. Planirani postupak nabave arheološkog nadzora neće se provesti iz razloga što je, na temelju izrađenog izvještaja arheološkog rekognosciranja, nadležno tijelo – Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel iz Slavonskog Broda, dopisom obavijestio Korisnika potpore da je ispunio svoje obveze dostavom izvještaja sukladno izdanom posebnom uvjetu i potvrdi glavnog projekta.

Što se tiče ostalih postupaka nabave projekta, van Plana nabave za 2018. godinu, odnosno nabava za opće troškove (nabava usluga) od 01.01.2014. do kraja 2017. godine (ukupno devet postupaka), dokumentacija postupaka nabave je dostavljena u predviđenim rokovima u Agenciju za plaćanja prema popisu postupaka u donjoj tablici:

 

 

Postupak nabave

Evidencijski broj nabave

Ugovorna strana

Predmet/Naziv ugovora

Javna nabava

EVV 13/2011 – Hrvatske vode

kao Komisionar

Institut IGH d.d.

Izrada detaljne projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Orubica

Bagatelna nabava

BN 2014/598– Hrvatske vode

kao Komisionar

Ecoina d.o.o.

Izrada elaborata zaštite okoliša sustava navodnjavanja Orubica

Bagatelna nabava male vrijednosti

BNM 2014/275 – Hrvatske vode

kao Komisionar

Vodoprivredno projektni biro d.d.

Izrada parcelacijskog elaborata sustava navodnjavanja Orubica

Bagatelna nabava

BN 2015/597 – Hrvatske vode

kao Komisionar

Vodoprivredno projektni biro d.d.

Ugovor o izradi studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Orubica

Bagatelna nabava male vrijednosti

BNM 2016/759 – Hrvatske vode

kao Komisionar

Građevinski fakultet Zagreb

Kontrola glavnog projekta (geotehnika) sustava navodnjavanja Orubica za potrebe izmjena i dopuna građevinske dozvole

Bagatelna nabava

BN 2016/50 – Hrvatske vode

kao Komisionar

Sedra consulting d.o.o.

Stručna revizija glavnog i izvedbenog projekta te tender dokumentacije sustava navodnjavanja Orubica

Jednostavna nabava male vrijednosti

JNMV 2017/193 – Hrvatske vode

kao Komisionar

Smagra d.o.o.

Kontrola izvedbenog projekta (BK) sustava navodnjavanja Orubica

Jednostavna nabava male vrijednosti

JNMV 2017/347– Hrvatske vode

kao Komisionar

Institut IGH d.d.

Elaborat usklađenja Rješenja i izmjene GP za ishođenje potvrde na izmjene GP od tijela nadležnog za zaštitu okoliša za sustav navodnjavanja Orubica

Jednostavna nabava

Nije dodijeljen u Planu

nabave 2017. od strane BPŽ

Odvjetnicko drustvo Šunić i partneri

j.t.d.

Pravna pomoć u pripremi i realizaciji projekata navodnjavanja financiranih kroz program ruralnog razvoja

-Ugovor o priključenju br. 401000-170069-00110202 građevine na elektroenergetski sustav s HEP-ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod je potpisan dana 27.06.2018. te se nalazi u Prilogu 3. ovog Izvještaja.

-Realizacija potpisanih ugovora u 2018. godini je započeta te je u tablici u Prilogu 2. ovog izvještaja dan pregled svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta sukladno tablici troškova i koristi iz zahtjeva za potporu kao i njihova realizacija po godinama od 01.01.2014. – 10.11.2018. (Napomena: Za ugovore označene crvenom bojom prikazan je samo ukupno prihvatljivi iznos od ukupnog iznosa ugovora, odnosno onaj koji je plaćen izvršiteljima isključivo od strane Korisnika potpore ne i onaj dio troškova ugovora plaćen prije 01.01.2014. ili sufinanciran iz Proračuna RH iza 01.01.2014.).

-Rok trajanja Ugovora o javnoj nabavi radova na građenju sustava (odgovara roku primopredaje građevine nakon ishođene uporabne dozvole), a kojeg prate i nadzori nad gradnjom, je 23.07.2021. iz razloga što se radi o građevini gdje su glavni objekti (zahvat i crpne stanice) smješteni neposredno uz veliku rijeku (Sava) te je iz tog razloga bilo potrebno osigurati izvođaču dvije ljetne sezone (kad su najniži vodostaji) za izvođenje radova. Ako vremenske i hidrološke prilike budu dopuštale, nastojati će se navedeni glavni objekti završiti, točnije izaći s radovima van kote terena, u jednoj ljetnoj sezoni (2019. g.). Navedeni rok izvršenja Ugovora se kosi s trenutnim rokom dovršenja kompletnog projekta koji je 11.05.2020. po Ugovoru o financiranju br. 004/2017, te ćemo ovisno o tijeku radova, na vrijeme dostaviti eventualni Zahtjev za produljenjem roka po Ugovoru o financiranju br. 004/2017, sve sukladno Pravilniku o provedbi mjere…(NN 62/16, 101/17).

-Radovi se trenutno uredno izvode na taložnici Crpne stanice 2 te će početi ugradnja cjevovoda DN 500 mm (Slike 2.-4. u Prilogu 4. ovog Izvještaja).

-Sukladno Pravilniku o provedbi mjere…(NN 62/16, 101/17) i to Prilogu III. za označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna EU postavljen je privremeni informativni pano na lokaciji gradilišta (Slika 1. u Prilogu 4. ovog Izvještaja).

Planirane aktivnosti:

Nabava usluga kontrole kvalitete ugrađenog betona planira se provesti do kraja 2018. godine. Nabava usluge izrade elaborata vodoistražnih radova planira se provesti do kraja 2018. godine i na osnovu izrađenog elaborata će se pred kraj gradnje sustava (cca 2020. ili 2021.) a prije početka korištenja, sukladno posebnom uvjetu nadležnog tijela, nabaviti i ugraditi piezometri. Ostale nabave za projekt, planirati će se i provoditi tijekom realizacije projekta, odnosno izvođenja radova, ukoliko se za istima ukaže potreba za što u ovom trenutku nemamo, a niti možemo imati saznanja.

 

Radovi i popratne aktivnosti na realizaciji projekta se planiraju nastaviti prema planu.

 

Zahtjev za isplatu predujma, sukladno članku 22. Pravilnika o provedbi mjere…(NN 62/16, 101/17), je planiran za predaju u Agenciju za plaćanja nakon što bude dovršena administrativna kontrola provedbe postupka javne nabave za radove nakon dovršetka postupka (čl.18. st.3.t.2. Pravilniku o provedbi mjere…(NN 62/16, 101/17).) koja je u tijeku ispred Agencije za plaćanja (od 16.08.2018.).

 

U PRIVITKU SE NALAZE PRILOZI 3. IZVJEŠĆU

Prilog 1             Prilog 2           Prilog 3
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :