Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

EU INFO

 

EU fondovi

 

IPA komponente

Objavljeno: 11.10.2013. u 10:30
Prikaza: 14962

IPA komponenta I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

IPA komponente : IPA komponenta I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucijaPomoć u tranziciji i izgradnja institucija(Foto: www.bpz.hr (ilustracija))
Operativna struktura:
Tijelo nadležno za upravljanje: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.
Korisnici: Tijela nadležna za provedbu projekata unutar godišnjih nacionalnih programa.

 

IPA I komponenta namjenjena je financiranju projekata izgradnje i jačanja institucija, s ciljem njihovog usklađivanja s europskom pravnom stečevinom i kao pomoć u ispunjavanju kriterija za pristupanje Europskoj uniji. U tom smislu, financiraju se projekti na četiri osnovna područja ulaganja:

 1. Ispunjenje političkih kriterija: projekti namijenjeni reformi javne uprave, pravosuđa, borbi protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije, razminiranju, zaštiti i potpori manjinama i s time vezanim lokalnim razvojem, uključujući i potporu civilnom društvu na području daljnjeg jačanja uloge organizacija civilnog društva u području jačanja svijesti i praćenja primjene usvojene pravne stečevine EU, razvoju dijaloga i senzibilizacije lokalne, regionalne i nacionalne mreže nevladinih udruga.
 2. Ispunjenje ekonomskih kriterija: projekti potpore na području javnih financija, statistike, zdravstvenih i socijalnih politika, unapređenje politika i fleksibilnosti na tržištu rada, unapređenje ekonomske situacije itd.
 3. Mogućnost ispunjenja obveza koje proizlaze iz članstva: ovo treće područje intervencije ima za svrhu jačanje i izgradnju institucionalnih kapaciteta i njihovu pripremu za provedbu obveza preuzetih kroz usvojenu pravnu stečevinu EU.
 4. Programi potpore: ovo područje intervencije namijenjeno je pripremi institucija za upravljanje budućim fondovima EU i sudjelovanju u Programima Zajednice.

 

 


Objavljeno: 11.10.2013. u 10:25
Prikaza: 14744

IPA komponenta II - Prekogranična suradnja

IPA komponente : IPA komponenta II - Prekogranična suradnjaPrekogranična suradnja(Foto: www.bpz.hr (ilustracija))

Operativna struktura:

Za provedbu komponente II („Prekogranična suradnja") u okviru EU Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u RH odgovorno je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (Uprava za upravljanje operativnim programima).

Za provedbu projekata u sklopu programa prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU nadležna je Agencija za regionalni razvoj RH.

Istovremeno, u okviru svakog programa prekogranične suradnje djeluju i tzv. Zajednička tehnička tajništva, čiji je cilj pružiti tehničku pomoć sudionicima programa u provedbi.

 

Osnovni prioriteti IPA komponente II su:

 •  poticanje prekogranične suradnje
 •  održivi razvoj okoliša
 •  razvoj tržišta - gospodarski razvoj
 •  poboljšanje suživota na vanjskim granicama EU
 •  poboljšanje kvalitete života u graničnim područjima
 •  izgradnja kapaciteta lokalnih/regionalnih/nacionalnih institucija za provedbu EU programa.

 

 

 

Prekogranična suradnja ima važnu ulogu u regionalnom razvoju Hrvatske s ciljem poticanja stvaranja prekograničnih mreža i partnerstva te razvoja zajedničkog prekograničnog djelovanja radi revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša te jačanje socijalne kohezije. Dodatni je cilj izgradnja kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za upravljanje EU programima te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje.

 

Korisnici IPA komponente II:

 •  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 •  javne ustanove
 •  privatni instituti koje osnivaju trgovačka društva radi zadovoljenja potreva od općeg interesa ako rade na neprofitnoj  osnovi
 •  nevladine organizacije
 •  gospodarske komore
 •  poljoprivredni, obrtnički i industrijski klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe
 •  poljoprivredne udruge i zadruge

 


Objavljeno: 11.10.2013. u 10:20
Prikaza: 14742

IPA komponenta III - Regionalni razvoj

IPA komponente : IPA komponenta III - Regionalni razvojRegionalni razvoj(Foto: www.bpz.hr (ilustracija))

Operativni programi:

 •  Promet
 •  Okoliš
 •  Regionalna konkurentnost

Ova komponenta programa IPA podupire infrastrukturne projekte u sektorima zaštite okoliša i prometa kao i programe poticanja konkurentnosti i regionalnog razvoja. Ova sastavnica predstavlja nastavak programa ISPA i komponente gospodarske i socijalne kohezije programa Phare te predstavlja pripremu za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj nakon pristupanja. Korištenje sredstava unutar komponente III programa IPA temelji se na višegodišnjim programskim dokumentima tzv. Operativnim programima za sektore prometa, okoliša i regionalne konkurentnosti. Sukladno sektorskim prioritetima u okviru Operativnih programa potrebno je identificirati prioritete i specifične mjere te financijska sredstva namijenjena za njihovu provedbu.Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne i znanstvene ustanove te poslovna zajednica.

IPA IIIa

Ova sastavnica podupire infrastrukturne projekte u sektoru prometa te predstavlja nastavak programa ISPA. Korištenje sredstava unutar IIIa komponente temelji se na višegodišnjim programskim dokumentu - Operativnom programu za promet 2007. - 2011. godina, u kojem ukupni iznos planiranih ulaganja iznosi preko 113 milijuna eura. Cilj Operativnog programa za promet 2007.-2011. je odabrati projekte koji najbolje odgovaraju ciljevima Operativnog programa, istovremeno izvlačeći korist od učenja kroz sustave i prakse upravljanja IPA-om, budući da IPA koristi procese programiranja i upravljanja projektima koji su bliži programiranju i upravljanju projektima u strukturnim fondovima, nego što je to bio slučaj kod prethodnih pretpristupnih fondova EU. Cilj Operativnog programa za promet stoga je investirati u projekte koji imaju najveći učinak na modernizaciju željezničkih pruga i istovremeno pripremati projekte za buduća ulaganja u modernizaciju i poboljšanje uvjeta u sektoru unutarnje plovidbe. Na koncu, cilj je razviti administrativne i upravne sposobnosti onih institucija koje provode Operativni program za promet.

IPA IIIb

Komponenta IPA IIIb namijenjena je financiranju projekata iz područja zaštite okoliša. Projekti koji se financiraju sastavni su dio Operativnog programa zaštite okoliša 2007. – 2009. čija vrijednost iznosi 71,3 milijuna eura. Cilj Operativnog programa zaštite okoliša je ulaganje u projekte s ciljem očuvanja okoliša kroz projekte razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom te poboljšanja sustava vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama. Time se pruža pomoć Republici Hrvatskoj pri ispunjavanju obveza u provedbi pravne stečevine EU iz područja zaštite okoliša koja uređuje obradu i odlaganje otpada, opskrbu vodom za piće, skupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda, kao i razvijanje administrativnih i upravljačkih sposobnosti ustanova koje provode Operativni program zaštite okoliša. Sastavni dio Operativnog programa jest indikativna lista projekata, a radi se o infrastrukturnim projektima koji imaju vrijednost veću od 10 milijuna eura po pojedinom projektu.

IPA IIIc – Regionalna konkurentnost

Komponenta IPA IIIc namijenjena je financiranju projekata iz područja regionalne konkurentnosti. Projekti koji se financiraju sastavni su dio Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007. – 2009. čija vrijednost iznosi 47,2 milijuna eura.Cilj Operativnog programa za regionalnu konkurentnost podrazumijeva korištenje raspoloživih financijskih sredstava za mjere jačanja gospodarske konkurentnosti i poticanja razvoja i rasta poduzetništva, odnosno stvaranje boljih uvjeta poslovanja i potpore malim i srednjim poduzetnicima.

 


Objavljeno: 11.10.2013. u 10:15
Prikaza: 14636

IPA komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala

IPA komponente : IPA komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijalaRazvoj ljudskih potencijala(Foto: www.bpz.hr (ilustracija))

Program IPA komponenta IV podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalno uključivanje, a kao preteča Europskog socijalnog fonda (engl. European Social Fund) financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje.Ulaganja u sektoru ljudskih potencijala u pretpristupnom razdoblju financirana su kroz program IPA IV. Ključni okvir za korištenje sredstava Europske Unije u području zapošljavanja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i socijalnog uključivanja je Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.

Ciljne skupine su oni koji su u nepovoljnom položaju prilikom pristupa obrazovanju ili tijekom obrazovanja, uključujući osobe s posebnim obrazovnim potrebama (uključujući osobe koje su napustile osnovnoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje, stanovnike regija koje zaostaju u razvoju, osobe s invaliditetom i manjine).

Krajnji korisnikj e Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava su NVO, ne-profitne organizacije, javne i privatne ustanove, privatna poduzeća, lokalna i regionalna vlast koja ima iskustvo u pružanju usluga u području socijalnog uključivanja.


Objavljeno: 11.10.2013. u 10:10
Prikaza: 14637

IPA komponenta V - Plan za poljoprivredu i ruralni razvitak

IPA komponente : IPA komponenta V - Plan za poljoprivredu i ruralni razvitakPlan za poljoprivredu i ruralni razvitak(Foto: www.bpz.hr (ilustracija))

Operativna struktura:

Upravljačko tijelo: Ministarstvo poljoprivrede/Uprava za ruralni razvoj, EU i međunarodne suradnje

Provedbeno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

IPA komponenta V (IPARD) nastavak je SAPARD programa. Usmjerena je na unaprjeđenje poljoprivrednog sektora i jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda te razvoj ruralne ekonomije. Informacije o aktivnostima u okviru programa nalaze se na web stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr), a svi natječaji u sklopu IPA komponente V objavljuju se na web stranici (www.mps.hr/projekti) te na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) .


Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :