Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Natječaji

Objavljeno: 6.3.2019. u 16:19
Prikaza: 4487

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje su od interesa zdravstva i soc.skrbi

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi („Narodnenovine,  broj  19/13 – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 15/13 - pročišćeni tekst, 4/18.), članka 15. i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,  Zakona o udrugama(„Narodne novine”, broj 74/14. i broj 70/17.) te sukladno odredbama Uredbeo kriterijima, mjerilima i postupcimfinanciranja i ugovaranja programa i projekata od interesaza općedobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15.) i Odluke župana  od 4 . ožujka . 2019. godine, župan Brodsko-posavske županije ,

 

objavljuje

 J A V N I  N A T J E Č A J

 za financiranje programa i  projekata  udruga čije je djelovanje  na području

Brodsko-posavske županije, a koje su od interesa za opće dobro iz zdravstva i socijalne skrbi za

 2019. godinu 

I.

Župan Brodsko-posavske županije objavljuje Javni natječaj  za financiranje programa ili projekata udruga  čije je djelovanje Brodsko-posavska županija, a od interesa su za opće dobro  iz zdravstva i socijalne skrbi u 2019. godini. 

II.

1. Ukupna planirani iznos Javnog natječaja iz točke I. je 756.273,00 kuna.

2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe/projekte za sljedeća       prioritetna područja:

Prioritetno područje 1 - zdravstvena i socijalno humanitarna djelatnost za programe/projekte usmjerene na zaštitu zdravlja, promicanje prava osoba s invaliditetom i djece  s teškoćama u razvoju, humanitarna i socijalna djelatnost, prevencija siromaštva i socijalna isključenost te neprihvatljivo ponašanje djece i mladih.

Ukupno planirana sredstva:90.000,00 kn,

Prioritetno područje 2-promicanje vrijednosti Domovinskog rata, unapređenje kvalitete života i pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat te poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge.

Ukupno planirana sredstva :300.000,00 kn,

Prioritetno područje 3.-pomoć i podrška u području zaštite nasilja u obitelji, prvenstveno jačanje kapaciteta udruga za rad sa ženama i djecom žrtvama obiteljskog nasilja.

Ukupno planirana sredstva:186.273,00 kn,

Prioritetno područje 4- pomoć i podrška u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi.

Ukupno planirana sredstva :180.000,00 kn.

3. Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 1.000,00 kuna.

4. Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 20.000,00 kuna.

Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), udruga je dužna osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.

5. Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti programa/projekta i dinamici punjenja županijskog proračuna.

6. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je 30 dana od dana objave .

UVJETI PRIJAVE

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb županije će dodjeljivati sredstva za financiranje programa/projekata udruga uz uvjet da:

su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;

su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u   skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

·       su registrirani kao udruge,zaklade, ustanove ili druge pravneosobe čija temeljna svrha nije  stjecanje dobiti;

imaju sjedište na području županije ili provode program/projekt od međunarodnog značenja na području županije;

su se svojimstatutom opredijelili zaobavljanje djelatnosti i aktivnostkojsu predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (statut udruge mora biti usklađen s odredbama Zakona o udrugama „Narodne novine" broj 74/14 ili udruga mora podnijeti zahtjev za usklađivanjem nadležnom uredu što dokazuje potvrdom nadležnog ureda, a osoba ovlaštena za zastupanje udruge mora biti u mandatu);

program/projektkoji prijave na javni natječaj županije, bude ocijenjen kao  značajan (kvalitetan,inovativan i koristanzrazvoj civilnoga društva i zadovoljenjejavnih potreba županije ;

su uredno ispunili obvezeiz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranjuiz proračuna županije i drugih javnihizvora;

nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema  državnom proračunu i proračunu županije;

se protiv Korisnika, odnosno osobeovlaštene zazastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđenza prekaje ilikaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;

općim aktom imaju uspostavljenmodeldobrog financijskog upravljanja i kontrolate načinsprječavanjasukoba interesa pri raspolaganjujavnim sredstvima;

imaju  utvrđen  načijavnoobjavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu(mrežnestranice udrugeili drugi prikladan način);

imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurseza provedbu programa/projekta;

imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju svaizvješća županiji i drugiminstitucijama.

7. Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za najviše dva projekta/programa ali  samo jedan program/projekt po prioritetnom području, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

8. Na natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili drugih javnih izvora.

9. Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi/projekti koji/e će se provoditi tijekom 2019. godine.

 

KRITERIJI ZA ODABIR

 Kriteriji za odabir programa, projekata su sljedeći:

 

 • institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera - ima li prijavitelj dovoljno iskustva i stručnog kapaciteta za provedbu planiranih aktivnosti programa/projekta (imaju li odgovarajuće sposobnosti i vještine za njegovu provedbu te znanja o problemima koji se rješavaju ovim natječajem); imaju li prijavitelj i partner(i) dovoljno upravljačkog kapaciteta (uključujući osoblje, opremu i sposobnost vođenja proračuna programa/projekta); postoji li jasna struktura upravljanja programom/projektom; je li jasno definiran tim i obveze njegovih članova;
 • relevantnost programa/projekta- koliko je prijedlog programa projekta relevantan u odnosu na ciljeve i prioritetna područja aktivnosti natječaja (je li program/projekt u skladu s mjerama i aktivnostima u planiranim nacionalnim/regionalnim/lokalnim programima, strategijama i politikama koje su u nadležnosti davatelja financijskih sredstava); jesu li ciljevi programa/projekta jasno definirani i realno dostižni; jesu li aktivnosti programa/projekta jasne, opravdane, razumljive i provedive; jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarivanja rezultata; ima li program/projekt jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.); definira li i u kojoj mjeri program/projekt njihove probleme i potrebe; pridonosi li program/projekt i u kojoj mjeri rješavanju problema korisnika; u kojoj mjeri su rezultati programa/projekta održivi;
 • proračun (troškovi) - jesu li troškovi programa/projekta realni u odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme trajanja; jesu li troškovi programa/projekta usklađeni s planiranim aktivnostima programa/projekta.

 SADRŽAJ PRIJAVE

Prijedlozi programa/projekt dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama županije www.bpz.hr.

Obavezna dokumentacija:

 

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa programa/projekta;
 2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna programa/projekta;
 3. preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra);
 4. preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra);
 5. preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja;
 6. financijski izvještaj udruge

za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima      i rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu;

za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog podnositelja i godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2018. godinu;

 1. potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 2. Izjava o partnerstvu (ukoliko se program/projekt) provodi u partnerstvu sa drugim prihvatljivim subjektima).

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih programa/projekata.

Udruga kojoj će biti odobreno financiranje prije potpisa ugovora će morati dostaviti sljedeće dokumente:

 

 1. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
 2. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik) poštom ili osobno i to kako slijedi:

 

 1. poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb (NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje programa, projekata  udruga čije je djelovanje Brodsko-posavska županija, a od interesa su za opće dobro iz zdravstva i socijalne skrbi  za 2019. godinu), Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

 

 1. osobnom dostavom u pisarnicu Brodsko-posavske županije na adresu Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod.

 

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj /poziv za financiranje programa, projekta udruga na području Brodsko-posavske županije koje su od interesa za opće dobro iz zdravstva i socijalne skrbi za 2019. godinu.

 

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja/poziva.

Sva potrebne informacije vezane uz ovaj Javni natječaj/poziv  mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb  Brodsko-posavske županije (ured 300), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel. 035/216-379  e-mail:bdosen@bpz.hr 

 

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

 

1. Pravilnik;

2. Tekst javnog natječaja;

3. Upute za prijavitelje;

4. Obrazac zprijavu programa/projekta:

4.1. Obrazac opisa programa/projekta;

4.2. Obrazac proračuna programa/projekta;

5. Popis prilogkojse prilažu prijavi;

6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta;

7. Obrazac  izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

8. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo);

9. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta;

10.Obrasce zizvještavanje:

     10.1Obrazac opisnog izvještajprovedbe programa/projekta;

     10.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta;

     10.3. Obrazac financijskog izvješća PROR – POT.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Brodsko-posavska županija,  voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja programa, projekata i manifestacija u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje programa, projekata  udruga iz zdravstva i socijalne skrbi na području Brodsko-posavske županije za 2019. godinu.

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbomo kriterijima, mjerilima i postupcimfinanciranja i ugovaranja programa i projekata od interesaza općedobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnikom o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 3/18).

Svi prijavitelji programa, projekata  čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

29. kolovoza 2019. u 8:18
Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (NN br.61/18), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08) te članka 19. Statuta Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje, Brodsko-posavska županija raspisuje:
Brodsko-posavska županija : Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

10. srpnja 2018. u 13:45
Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 27.000.000,00 HRK, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.
Brodsko-posavska županija : Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

1. ožujka 2018. u 9:13
emeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi(„Narodne novine”, broj 33/01.,60/01.,129/05.,109/07., 125/08., 36/09.,150/11.,144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.),članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
Brodsko-posavska županija : JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

6. veljače 2018. u 10:18
J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2018. godini

"Zaželi - program zapošljavanja žena"

17. srpnja 2017. u 7:50
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren od 30. lipnja 2017. do 31. prosinca 2020.g. pod nazivom „Zaželi - program zapošljavanja žena“.
Brodsko-posavska županija : Javni poziv - Pomoćnici u nastavi 2

Javni poziv - Pomoćnici u nastavi 2

8. rujna 2016. u 8:47
Slavonski Brod 8. rujna 2016. Brodsko-posavska županija objavljuje Javni poziv za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (listopad 2016.-lipanj 2017.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole...
Brodsko-posavska županija : Javni pozivi - GOSPODARSTVO

Javni pozivi - GOSPODARSTVO

29. svibnja 2014. u 9:08
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :