Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Natječaji

Objavljeno: 18.2.2021. u 9:32
Prikaza: 524

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti medijima na području BPŽ u 2021.

Na temelju članka 3. Programa o dodjeli potpora pravnim osobama iz područja tiskanih i elektroničkih medija (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 10/20) Župan Brodsko-posavske županije objavljuje

 

Javni poziv

 za dodjelu potpora male vrijednosti medijima na području Brodsko-posavske županije u

2021. godini

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija) za provođenje programskih sadržaja u području tiskanih (novine) i elektroničkih medija (radio i televizija) u 2021. godini.

Pod programskim sadržajem podrazumijevaju se objave od interesa za Brodsko-posavsku županiju.

 

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici potpore su pravne osobe koje svoje programske sadržaje provode na području Brodsko-posavske županije i imaju registrirano sjedište na području Brodsko-posavske županije najmanje 12 mjeseci.

 

UVJETI PRIJAVE

Prijavitelji mogu prijaviti najviše tri (3) programska sadržaja koji su im prioriteti.

Predmet javnog poziva ne mogu biti programski sadržaji koji se već sufinanciraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili su predmet javnog poziva raspisanog od strane nekog od upravnih tijela Brodsko-posavske županije.

 

Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) koje se odobravaju i dodjeljuju tiskanim i elektroničkim medijima na temelju ovog Programa su potpore uređene Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije I.352/1) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br.1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije L 215/3) koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 

Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti, uključujući i sredstva iz fondova EU, ako ih je poduzetnik primio kao potpore male vrijednosti.

 

Sukladno članku 3. stavak 2 Uredbe ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi     

članici dodjeljuje jednom poduzetniku je 200.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

 

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku i trebaju obvezno sadržavati:

Ispunjenu prijavnicu koju predlagatelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu ili na službenoj web stranici Brodsko-posavske županije

Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci

Potvrda o prijavi tiskanog medija u Upisnik pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Potvrda o prijavi u Upisnik pružatelja medijskih usluga pri Agenciji za elektroničke medije

Programski sadržaj s obrazloženjem

Financijski plan programskog sadržaja s naznakom dijela sredstava koji se osiguravaju iz državnog proračuna, proračuna grada ili općine, vlastitog prihoda ili donacija

Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti ili Izjavu da nisu primljene potpore male vrijednosti

Očekivani iznos sufinanciranja

 

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA

 

Medij kroz programsku shemu promiče društvene i gospodarske aktivnosti od interesa za Brodsko-posavsku županije

Pokrivenost/dostupnost, tiraž

Kvaliteta sadržaja, programska shema, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programskog sadržaja

Jedinica medijskog sadržaja/cijena

Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programskog sadržaja predlagatelja

 

Prijavitelj je dužan dostaviti dokaze za svaki od naznačenih kriterija.

Dokaz za vrednovanje kriterija pod točkom 4. je cijena medijskog sadržaja iskazana kroz Media plan 2021. – 2022., koji je sastavni dio Javnog poziva.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se poštom preporučeno s povratnicom ili osobnom dostavom preko pisarnice Brodsko-posavske županije, 15 dana od objave na web stranicama Brodsko-posavske županije na adresu:

 

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

Petra Krešimira IV br. 1

35000 Slavonski Brod

 

S naznakom „Ne otvaraj – Javni poziv za dodjelu potpora medijima"

 

Prijedlozi s nepotpunim podatcima i prijedlozi koji  ne budu dostavljeni u navedenom roku neće biti razmatrani.

 

 

 

INFORMACIJA O PRIHVAĆENIM PROGRAMSKIM SADRŽAJIMA

Ponuditelji će biti obaviješteni o odabiru ponuđenih programskih sadržaja najkasnije 15 dana od pregleda i vrednovanja prijava.

 

REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PROGRAMA

Odabrani prijavitelji sklapaju Ugovor o dodjeli potpore kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze prijavitelja i Županije. Župan može, zbog nedostataka proračunskih sredstava, smanjiti prijedlog raspodjele sredstava za sufinanciranje. Sredstva se smanjuju razmjerno realizaciji Proračuna Brodsko-posavske županije.

 

 

KLASA: 612-13/01-21/01

URBROJ: 2178/1-05-01/3-21-2

Slavonski Brod, 18. veljače 2021.

 

POPIS PRILOGA


Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Odluka o raspisivanju Javnog poziva

Program o dodjeli potpora pravnim osobama iz područja tiskanih i elektroničkih medija

Program o izmjeni i dopuni Programa

Program o izmjeni Programa
Ostali članci
Brodsko-posavska županija : NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

29. kolovoza 2019. u 8:18
Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (NN br.61/18), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08) te članka 19. Statuta Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje, Brodsko-posavska županija raspisuje:
Brodsko-posavska županija : Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

10. srpnja 2018. u 13:45
Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 27.000.000,00 HRK, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.
Brodsko-posavska županija : Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

1. ožujka 2018. u 9:13
emeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi(„Narodne novine”, broj 33/01.,60/01.,129/05.,109/07., 125/08., 36/09.,150/11.,144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.),članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
Brodsko-posavska županija : JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

6. veljače 2018. u 10:18
J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2018. godini

"Zaželi - program zapošljavanja žena"

17. srpnja 2017. u 7:50
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren od 30. lipnja 2017. do 31. prosinca 2020.g. pod nazivom „Zaželi - program zapošljavanja žena“.
Brodsko-posavska županija : Javni poziv  - Pomoćnici u nastavi 2

Javni poziv - Pomoćnici u nastavi 2

8. rujna 2016. u 8:47
Slavonski Brod 8. rujna 2016. Brodsko-posavska županija objavljuje Javni poziv za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (listopad 2016.-lipanj 2017.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole...
Brodsko-posavska županija : Javni pozivi - GOSPODARSTVO

Javni pozivi - GOSPODARSTVO

29. svibnja 2014. u 9:08
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :