Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Obavijesti

Objavljeno: 17.2.2021. u 8:14
Prikaza: 524

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga čije je djelovanje na području BPŽ

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”,  broj  19/13 – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 15/13 - pročišćeni tekst, 4/18.), članka 15. i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,  Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14. i broj 70/17.) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15.) i Odluke župana  od 16. veljače 2021. godine, župan Brodsko-posavske županije ,

objavljuje 

J A V N I   N A T J E Č A J

za financiranje programa i  projekata  udruga čije je djelovanje  na području
Brodsko-posavske županije, a koje su od interesa za opće dobro iz  područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi za hrvatske branitelje za  2021. godinu
                                                    
I.

Župan Brodsko-posavske županije objavljuje Javni natječaj  za financiranje programa ili projekata udruga   čije je djelovanje na području Brodsko-posavske županije, a od interesa su za opće dobro  iz područja zdravstva, socijalne skrbi i brige za hrvatske branitelje u 2021. godini.
                               
II.

Ukupna planirani iznos Javnog natječaja iz točke I. je 776.273,00 kuna.


Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe/projekte za sljedeća       prioritetna područja:

Prioritetno područje 1. - zdravstvena i socijalno humanitarna djelatnost za programe/projekte usmjerene na zaštitu zdravlja, promicanje prava osoba s invaliditetom i djece  s teškoćama u razvoju, humanitarna i socijalna djelatnost, prevencija siromaštva i socijalne isključenosti te neprihvatljivo ponašanje djece i mladih.
Ukupno planirana sredstva: 90.000,00 kn,

Prioritetno područje 2. - Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, unapređenje kvalitete života i pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat te poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge.
Ukupno planirana sredstva: 320.000,00 kn,

Prioritetno područje 3.- pomoć i podrška u području zaštite od  nasilja u obitelji.
Ukupno planirana sredstva: 186.273,00 kn,

Prioritetno područje 4. - pomoć i podrška  u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi.
Ukupno planirana sredstva :180.000,00 kn.

          
Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 1.000,00 kuna.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 20.000,00 kuna, osim ako se radi o programu koji prijavljuje i provodi veći broj udruga zajedno tada se mogu dodijeliti sredstva do 50.000,00 kn
Za Prioritetno područje 3. pomoć i podrška u području zaštite nasilja u obitelji najviši iznos nije definiran.

Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), udruga je dužna osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.

Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti programa/projekta i dinamici punjenja županijskog proračuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je  18. ožujka 2021. godine.

UVJETI PRIJAVE

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-posavske županije dodjeljivati će sredstva za financiranje programa/projekata udruga  uz uvjet da: 

su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti;
imaju sjedište na području županije ili provode program/projekt od međunarodnog značenja na području županije;
su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti  i aktivnosti  koje  su  predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (statut udruge mora biti usklađen s odredbama Zakona o udrugama „Narodne novine" broj 74/14 ili udruga mora podnijeti zahtjev za usklađivanjem nadležnom uredu što dokazuje potvrdom nadležnog ureda, a osoba ovlaštena za zastupanje udruge mora biti u mandatu);
program/projekt koji prijave na javni natječaj županije, bude ocijenjen kao  značajan (kvalitetan, inovativan i koristan)  za  razvoj  civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba županije ;
su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna županije i drugih javnih izvora;
nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema  državnom proračunu i proračunu županije;
se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;
općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
imaju  utvrđen  način  javnog  objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta;
imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća županiji i drugim institucijama.

Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za najviše dva projekta/programa ali  samo jedan program/projekt po prioritetnom području, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Na natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti i programi koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili drugih javnih izvora.

Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi/projekti  koji/e će se provoditi tijekom 2021. godine.

KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir programa, projekata su sljedeći:

institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera - ima li prijavitelj dovoljno iskustva i stručnog kapaciteta za provedbu planiranih aktivnosti programa/projekta (imaju li odgovarajuće sposobnosti i vještine za njegovu provedbu te znanja o problemima koji se rješavaju ovim natječajem);  imaju li prijavitelj i partner(i) dovoljno upravljačkog kapaciteta (uključujući osoblje, opremu i sposobnost vođenja proračuna programa/projekta); postoji li jasna struktura upravljanja programom/projektom; je li jasno definiran tim i obveze njegovih članova;
relevantnost programa/projekta - koliko je prijedlog programa projekta relevantan u odnosu na ciljeve i prioritetna područja aktivnosti natječaja (je li program/projekt u skladu s mjerama i aktivnostima u planiranim nacionalnim/regionalnim/lokalnim programima, strategijama i politikama koje su u nadležnosti davatelja financijskih sredstava); jesu li ciljevi programa/projekta jasno definirani i realno dostižni; jesu li aktivnosti programa/projekta jasne, opravdane, razumljive i provedive; jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarivanja rezultata;  ima li program/projekt jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.);  definira li i u kojoj mjeri program/projekt njihove probleme i potrebe; pridonosi li program/projekt i u kojoj mjeri rješavanju problema korisnika; u kojoj mjeri su rezultati programa/projekta održivi;
proračun (troškovi) - jesu li troškovi programa/projekta realni u odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme trajanja; jesu li troškovi programa/projekta usklađeni s planiranim aktivnostima programa/projekta.

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijedlozi programa/projekt dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama županije www.bpz.hr.

Obavezna dokumentacija:

ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa programa/projekta;
ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna programa/projekta;
preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra);
preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra);
preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja;
financijski izvještaj udruge
za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima      i rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu;
za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog podnositelja i godišnji financijski izvještaj  o primicima i izdacima za 2020. godinu;
potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja;
Izjava o partnerstvu (ukoliko se program/projekt) provodi u partnerstvu sa drugim prihvatljivim subjektima).

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih programa/projekata.

Udruga kojoj će biti odobreno financiranje prije potpisa ugovora će morati dostaviti sljedeće dokumente:

Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja.

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik)  poštom ili osobno i to kako slijedi:

poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje (NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje programa, projekata  udruga čije je djelovanje na području Brodsko-posavske županije, a od interesa su za opće dobro iz zdravstva i socijalne skrbi  za 2021. godinu), Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

osobnom dostavom u pisarnicu Brodsko-posavske županije na adresu Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod.

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj /poziv za financiranje programa, projekta udruga na području Brodsko-posavske županije koje su od interesa za opće dobro iz zdravstva i socijalne skrbi za 2021. godinu.

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja/poziva.
Sva potrebne informacije vezane uz ovaj Javni natječaj/poziv  mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije (ured 220), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel. 035/216-129,  e-mail: robert.matic@bpz.hr


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

1. Pravilnik;
2. Tekst javnog natječaja;
3. Upute za prijavitelje;
4. Obrasce za prijavu programa/projekta:
4.1. Obrazac opisa programa/projekta;
4.2. Obrazac proračuna programa/projekta;
5. Popis priloga koji se prilažu prijavi;
6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta;
7. Obrazac  izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
8. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo);
9. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta;
10.Obrasce za izvještavanje:
     10.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta;
     10.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta;
     10.3.Obrazac financijskog izvješća PROR – POT.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Brodsko-posavska županija,  voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja programa, projekata i manifestacija u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje programa, projekata  udruga iz zdravstva i socijalne skrbi i brige za hrvatske branitelje na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu.

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnikom o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 3/18).

Svi prijavitelji programa/projekata  čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU

KLASA: 550-01/21-01/29
URBROJ: 2178/1-09/1-21-2
Slavonski Brod, 16. veljače 2021. godine    

Odluka Zupana  o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa i projekataOdluka Zupana o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 16 kb

Datum objave: 17.2.2021.

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Tužan dan za Brodsko-posavsku županiju- napustila su nas tri istaknuta hrvatska vojnika

Tužan dan za Brodsko-posavsku županiju- napustila su nas tri istaknuta hrvatska vojnika

23. prosinca 2020. u 12:44
Tužan dan za Brodsko-posavsku županiju bio je 22. prosinca 2020. kada nas je sve zatekla vijest o smrti čak trojice velikih hrvatskih vojnika.
Brodsko-posavska županija : Javni poziv - stambeno zbrinjavanje

Javni poziv - stambeno zbrinjavanje

23. prosinca 2020. u 10:47
Brodsko-posavska županija : Načelniku Stožera CZ BPŽ Stjepanu Bošnjakoviću određena mjera samoizolacije

Načelniku Stožera CZ BPŽ Stjepanu Bošnjakoviću određena mjera samoizolacije

11. prosinca 2020. u 10:21
Slavonski Brod, 11.prosinca 2020. Sukladno uputama epidemiologa, zamjeniku župana i načelniku Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije Stjepanu Bošnjakoviću određena je mjera samoizolacije budući je ostvario kontakt s osobom za koju je naknadno utvrđeno da je pozitivna n
Brodsko-posavska županija : Županu Marušiću određena mjera samoizolacije

Županu Marušiću određena mjera samoizolacije

16. studenog 2020. u 12:29
Poštovani, Prema uputama epidemiologa županu Brodsko-posavske županije dr.sc. Danijelu Marušiću određena je mjera samoizolacije, budući je kontakt člana županove obitelji pozitivan na SARS CoV2 virus.
Brodsko-posavska županija : Obavijest o smrti - Vinko Kuzmić

Obavijest o smrti - Vinko Kuzmić

6. kolovoza 2020. u 13:12
Slavonski brod, 6.kolovoza 2020. Sa velikom tugom i boli opraštamo se od Vinka Kuzmića – čovjeka koji je prije svega volio i poštivao svoju zemlju kao i svoju obitelj. Dugi niz godina djelovao je na društveno i političkom snaženju Brodsko-posavske županije aktivno se zalažući za
Brodsko-posavska županija : OBAVIJEST - MIKROPODUZETNICI

OBAVIJEST - MIKROPODUZETNICI

31. srpnja 2020. u 12:04
Brodsko-posavska županija : O B A V I J E S T

O B A V I J E S T

1. srpnja 2020. u 12:41

OBAVIJEST O KOMEMORACIJI

20. svibnja 2020. u 13:49
Brodsko-posavska županija : Obavijest za praćenje stanja o štetama od prirodnih nepogoda

Obavijest za praćenje stanja o štetama od prirodnih nepogoda

14. travnja 2020. u 10:31
Slavonski Brod 14. travnja 2020. Upravni odjel za za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije uputio je dopis gradonačelnicima i načelnicima općina na području županije vezan uz proglašenje prirodne nepogode za područje Brodsko-posavske županije.
Brodsko-posavska županija : Ministarstvo uprave- izdavanje e-propusnica

Ministarstvo uprave- izdavanje e-propusnica

2. travnja 2020. u 10:04
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 1. travnja 2020. godine Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj kojom je omogućeno građanima jednostavno slanje zahtjeva za izdavanje propusnica korištenj
Brodsko-posavska županija : Javni natječaji Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Javni natječaji Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

24. siječnja 2020. u 8:13
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisao je
Brodsko-posavska županija : Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u projektu Suradnja za uspjeh 3

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u projektu Suradnja za uspjeh 3

21. siječnja 2020. u 11:24
Predmet ovog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje – sukladno uredbi 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU, Uredbi 1407/2013 o primjeni članka 107 i 108 Ugovora o fu
Brodsko-posavska županija : Uručena rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Brodsko-posavske županije do raspisivanja Javnog natječaja.

Uručena rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Brodsko-posavske županije do raspisivanja Javnog natječaja.

2. siječnja 2020. u 15:01
Slavonski Brod, 2. siječnja 2020. Nastavno na proces spajanja poslova Ureda državne uprave s Brodsko-posavskom županijom, danas su uručena privremena rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Brodsko-posavske županije do raspisivanja Javnog natječaja.
Brodsko-posavska županija : Obavijest građanima o puštanju u rad dizala u zgradi Brodsko-posavske županije

Obavijest građanima o puštanju u rad dizala u zgradi Brodsko-posavske županije

22. studenog 2019. u 12:13
Slavonski Brod, 22. studeni 2019. Ishođenjem uporabne dozvole otklonjene su sve prepreke za puštanje u rad dizala u zgradi Brodsko-posavske županije čime će biti trajno riješen problem pristupa osobama s invaliditetom na sva 3 kata zgrade županijske uprave. Nakon provedenog Javn
Brodsko-posavska županija : Poziv na Informatičku radionicu namijenjenu nezaposlenim osobama, na kojoj će se polaznici upoznati s programom Office 3

Poziv na Informatičku radionicu namijenjenu nezaposlenim osobama, na kojoj će se polaznici upoznati s programom Office 3

19. rujna 2019. u 9:28
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije provodi projekt pod nazivom "Suradnja za uspjeh 3“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF). U sklopu projekta održati će se informatička radionica namijenjena nezaposlenim osobama na kojoj će se polaznici upoznati s
Brodsko-posavska županija : Natječaj Ministarstva za demograiju: Nagrada za promicanje prava djeteta

Natječaj Ministarstva za demograiju: Nagrada za promicanje prava djeteta

13. rujna 2019. u 9:00
Izvješćujemo vas da je na temelju Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj: 96/03 i 33/05) i članka 2 Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (narodne novine 11/05) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo Natječ
Brodsko-posavska županija : Javno savjetovanje o Nacrtu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u RH:

Javno savjetovanje o Nacrtu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u RH:

25. travnja 2019. u 13:52
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike organizira savjetovanje na temu: Nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu
Brodsko-posavska županija : Konferencija “Hrvatska poljoprivreda – budućnost i tradicija.

Konferencija “Hrvatska poljoprivreda – budućnost i tradicija.

24. travnja 2019. u 7:31
Poslovni dnevnik i Hrvatska zajednica županija organiziraju konferenciju “Hrvatska poljoprivreda – budućnost i tradicija. Konferencija će se održati 29. travnja 2019. godine u hotelu Westin Zagreb (Izidora Kršnjavog 1) s početkom u 10.30 sati.
Brodsko-posavska županija : Obavijest za Start-up tvrtke: sudjelovanje u PRIMER Programu

Obavijest za Start-up tvrtke: sudjelovanje u PRIMER Programu

19. travnja 2019. u 9:16
Nastavno na Sporazum o uključenju HAMAG-BICRO-a u međunarodnu mrežu partnera Europskog instituta za inovacije i tehnologiju koji je potpisan 5. travnja 2019. sa EIT InnoEnergy, najvećim europskim pokretačem inovacija na području održive energije, najavljujemo drugo izdanje pred-a
Brodsko-posavska županija : Promjena termina održavanja svečanosti obilježavanja Dana Brodsko-posavske županije

Promjena termina održavanja svečanosti obilježavanja Dana Brodsko-posavske županije

10. travnja 2019. u 12:19
Poštovani Ovim putem obavještavamo sve sudionike, goste i uzvanike da se dan Brodsko-posavske županije obilježava po slijedećem rasporedu: 15. travnja (po
Brodsko-posavska županija : Obavijest o promjeni mjesta održavanja svečanog skupa povodom obilježavanja obljetnice 157. brigade HV

Obavijest o promjeni mjesta održavanja svečanog skupa povodom obilježavanja obljetnice 157. brigade HV

17. prosinca 2018. u 8:58
Poštovani, Ovim putem obavještavamo sve sudionike i širu javnost o promijeni mjesta održavanja svečanog skupa u povodu obilježavanja 27. obljetnice osnutka 157. brigade HV Slavonski Brod koja će se održati u:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

19. studenog 2018. u 19:12
Brodsko-posavska županija : JAVNI POZIV APPRRR - ŠKOLSKI MEDNI DAN

JAVNI POZIV APPRRR - ŠKOLSKI MEDNI DAN

26. listopada 2018. u 13:59
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 25. listopada 2018. Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana
Brodsko-posavska županija : I dalje najtransparentniji: Županija dobila priznanje Instituta za javne financije

I dalje najtransparentniji: Županija dobila priznanje Instituta za javne financije

19. srpnja 2018. u 19:20
Zagreb/Slavonski Brod, 19 srpnja 2018. Institut za javne financije predstavio je 2. srpnja 2018. godine rezultate najnovijeg istraživanja transparentnosti županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u RH, a njime se željelo utvrditi količin
Brodsko-posavska županija : "Znakovi kvalitete" - novi natječaj Ministarstva gospodarstva

"Znakovi kvalitete" - novi natječaj Ministarstva gospodarstva

16. srpnja 2018. u 10:32
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga„Znakovi kvalitete“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatlji
Brodsko-posavska županija : Ministarstvo gospodarstva objavilo poziv vrijedan 53 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva objavilo poziv vrijedan 53 milijuna kuna

10. srpnja 2018. u 16:32
Zagreb, 10. srpnja 2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18.
Brodsko-posavska županija : Upisi u srednje škole BPŽ u akademskoj godini 2018./19

Upisi u srednje škole BPŽ u akademskoj godini 2018./19

15. lipnja 2018. u 10:57
Slavonski Brod, 15. lipnja 2018 Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje...
Brodsko-posavska županija : Što je razlog varijacije podataka o potresu u Slavonskom Brodu?

Što je razlog varijacije podataka o potresu u Slavonskom Brodu?

7. lipnja 2018. u 16:21
Tragom našeg dopisa Geofizičkom odjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, odnosno Seizmološkoj službi u 15: 57 (7.lipnja 2018.) dobili smo slijedeći odgovor kojeg prenosimo u cijelosti:
Brodsko-posavska županija : Voda u Slavonskom Brodu i okolnim općinama od danas je  zdravstveno ispravna

Voda u Slavonskom Brodu i okolnim općinama od danas je zdravstveno ispravna

9. travnja 2018. u 8:43
„S ciljem pravovremenog i jasnog obavještavanja javnosti u skladu s ovlastima propisanim člankom 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Stručno povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju je dana 09. travnja 2018. godine održalo telefonsku Sjednicu te je uzimajući u obzir...
Brodsko-posavska županija : 5. travnja 2018. g. - Obavijest Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji –

5. travnja 2018. g. - Obavijest Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji –

6. travnja 2018. u 7:04
Sve zainteresirane upućujemo da su na mrežnim stranicama HZJZ-a objavljeni rezultati analize uzoraka voda koji su uzorkovani 4. travnja 2018. g. na svim zdencima na vodocrpilištu Jelas i vodospremi Jelas.
Brodsko-posavska županija : Priopćenje Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji (4. travnja 2018)

Priopćenje Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji (4. travnja 2018)

4. travnja 2018. u 16:27
S ciljem pravovremenog i jasnog obavještavanja javnosti, u skladu s ovlastima propisanim člankom 12. stavak 1. točka 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 56/13, 64/15 i 104/17), Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji je održalo danas 4.
Brodsko-posavska županija : Priopćenje Hrvatskog  zavoda  za javno zdravstvo od 2. travnja 2018.

Priopćenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 2. travnja 2018.

3. travnja 2018. u 16:18
" Na jučerašnjoj sjednici (2. travnja 2018.) međuresornog Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji razmotreni su raspoloživi podatci o stanju vodoopskrbe i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Slavonskog Broda....
Brodsko-posavska županija : Župan Marušić proglasio stanje elementarne nepogode zbog klizišta u brdskim dijelovima Slavonskog Broda

Župan Marušić proglasio stanje elementarne nepogode zbog klizišta u brdskim dijelovima Slavonskog Broda

21. ožujka 2018. u 12:02
Slavonski Brod, 21. ožujka 2018.Zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih velikom količinom oborina župan Danijel Marušić donio je danas odluku o proglašenju elementarne nepogode izazvane klizištem u brdskim dijelovima grada Slavonskog Broda, točnije na području Mjesnih odbora Brodsko
Brodsko-posavska županija : “Tjedan zaštite potrošača 2018.”

“Tjedan zaštite potrošača 2018.”

28. veljače 2018. u 13:33
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtništva provodi kampanju “Tjedan zaštite potrošača 2018.” Pojedinosti o kampanji kao i obrazac prijave možete pronaći na priloženom linku: https://www.mingo.hr/page/tjedan-prava-potrosaca
Brodsko-posavska županija : Župan  Marušić proglasio elementarnu nepogodu za Općinu Cernik

Župan Marušić proglasio elementarnu nepogodu za Općinu Cernik

24. svibnja 2017. u 14:34
Slavonski Brod 24.5.2017. Zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih olujnim nevremenom, župan Danijel Marušić donio je 24. svibnja 2017. godine Odluku o proglašenju elementarne nepogode u Općini Cernik.
Brodsko-posavska županija : Prezentacija ESIF zajmova

Prezentacija ESIF zajmova

29. studenog 2016. u 9:41

Proglašena elementarna nepogoda za područje općine Oriovac

21. srpnja 2016. u 9:30
Zbog elementarne nepogode izazvane tučom na području Općine Oriovac zbog olujnog nevremena praćenog pijavicama, jakim vjetrom i praćenog tučorn, župan Danijel Marušić donio je odluku o proglašenju elementarne nepogode na području ove Općine.
Brodsko-posavska županija : Župan proglasio elementarnu nepogodu području općina Cernik, Dragalić, Staro Petrovo Selo, Rešetari i Sibinj.

Župan proglasio elementarnu nepogodu području općina Cernik, Dragalić, Staro Petrovo Selo, Rešetari i Sibinj.

1. srpnja 2016. u 11:31
Slavonski Brod, 1. srpnja 2016. Zbog velike štete nastale na usjevima izazvane nedavnim nevremenom i tučom, župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode na poljoprivrednim kulturama na području općina Cernik, Dragalić, Staro P
Brodsko-posavska županija : Proglašeno stanje elementarne nepogode uzrokovane sušom

Proglašeno stanje elementarne nepogode uzrokovane sušom

19. kolovoza 2015. u 9:47
Zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih dugotrajnim sušnim razdobljem, visokim temperaturama i nedostatkom oborina župan Brodsko-posavske županije proglasio je 17.kolovoza 2015 godine stanje elementarne nepogode za cijelo područje županije.
Brodsko-posavska županija : BOXMARK  - OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE

BOXMARK - OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE

6. kolovoza 2015. u 13:51
Brodsko-posavska županija : Programi edukacije za nezaposlene

Programi edukacije za nezaposlene

27. svibnja 2015. u 10:28
Brodsko-posavska županija : Programi edukacije za nezaposlene

Programi edukacije za nezaposlene

10. travnja 2015. u 10:19
Brodsko-posavska županija : 3.  Sajam proizvođača namještaja	Brodsko-posavske županije obavijest i poziv na izlaganje

3. Sajam proizvođača namještaja Brodsko-posavske županije obavijest i poziv na izlaganje

26. siječnja 2015. u 22:03
Brodsko-posavska županija će i ove godine, putem svog Upravnog odjela za gospodarstvo kao izvršnog organizatora, organizirati 3. Saiam proizvođača namještaja Brodsko-posavske županije. Dio pripremnih aktivnosti već je odrađen pa Vas želimo upoznati s detaljima i pozvati Vas odnos
Brodsko-posavska županija : Predstavljanje mjera za poticanje zapošljavanja mladih osoba u Republici Hrvatskoj

Predstavljanje mjera za poticanje zapošljavanja mladih osoba u Republici Hrvatskoj

20. siječnja 2015. u 11:15
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao koordinacijsko tijelo za provedbu Garancije za mlade pripremilo je predstavljanje mjera za poticanje zapošljavanja mladih osoba u Republici Hrvatskoj.Ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med. sa svojim
Brodsko-posavska županija : Sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

16. siječnja 2015. u 11:12
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim internetskim stranicama više javnih poziva/natječaja za sufinanciranje energetske obnove, energetskih pregleda, izrade projektne dokumentacije za povećanje energetske učinkovitosti više stambenih zgrada, nabav
Brodsko-posavska županija : Obavijesti korisnicima baze ROO

Obavijesti korisnicima baze ROO

30. prosinca 2014. u 14:07

Stranica www.bpz.hr ponovno je sigurna za pregledavanje

29. prosinca 2014. u 14:43
Problem je tijekom današnjeg dana otklonjen, te je stranica sigurna za pretraživanje

Obavjest posjetiteljima stranice www.bpz.hr

10. prosinca 2014. u 16:05
Poštovani posjetitelji, U svrhu što boljeg informiranja javnosti i veće dostupnosti pojedinih sadržaja službene web stranice Brodsko-posavske županije, mijenjamo hosting paket. S tim u svezi, u narednih nekoliko dana, posjetitelji bi mogli iskusiti teškoće prilikom pretraživanja

OBAVIJEST

2. prosinca 2014. u 14:52

Zašto župan nije pozvan na otvorenje Hitnog prijema?

14. studenog 2013. u 16:39
U prostorijama Male vijećnice Brodsko-posavske županije (BPŽ) predstavnici Županije obratili su se javnosti kako bi ju upoznali sa sutrašnjim otvaranjem objedinjenog hitnog prijema u Poliklinici pri Općoj bolnici (OB). Naime, kako je BPŽ osnivač zdravstvenih ustanova na području

Postignut dogovor za učenike Medicinske škole

14. studenog 2013. u 16:36
Nastavno, navodi se kako je potrebno obaviti uvid u organizaciju nastave i prakse te donijeti određene promjene u cilju bolje izvedbe istih. Također, konstatira se da je ovakav kurikulum neizvediv i neodrživ jer podrazumijeva i do 10 sati opterećenja dnevno za učenike.
Brodsko-posavska županija : Predstavnici županije uključili se u rješavanje problema nastave u srednjoj medicinskoj školi

Predstavnici županije uključili se u rješavanje problema nastave u srednjoj medicinskoj školi

13. studenog 2013. u 15:57
Ne slažući se s uvijetima pod kojim se odvija nastavni i praktični dio školovanja, odnosno s programom koje je propisalo Ministarstvo obrazovanja i športa, a koji uključije svakodnevnu praksu u prijepodnevnim pa potom nastavu u poslijepodnevnim satima, učenici Srednje medicinske
Brodsko-posavska županija : Izmjereno prekoračenje lebdećih čestica PM 2,5

Izmjereno prekoračenje lebdećih čestica PM 2,5

1. listopada 2013. u 10:19
Postaja Državne mreže za praćenje kakvoće zraka Slavonski Brod je zabilježila prekoračenje vrijednosti čestica PM2,5 u vremenu od 20,00 sati dana 30. 09. 2013. godine i sve do 4,00 sati dana 1. 10. 2013. godine.
Brodsko-posavska županija : Projekt mikrofinanciranje - sažetak i pripadajući dokumenti

Projekt mikrofinanciranje - sažetak i pripadajući dokumenti

30. rujna 2013. u 12:42
Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-posavske županije kao partner Erste&Steiermarkische Bank d.d. objavljuje informaciju o projektu MIKROFINANCIRANJE putem kojeg navedena banka odobrava mikrokredite za poduzetnike početnike i za samozapošljavanje.
Brodsko-posavska županija : Obavijest o smrti vijećnice Županijske skupštine  u sazivu 2009.-2013.Zlatke Čičić

Obavijest o smrti vijećnice Županijske skupštine u sazivu 2009.-2013.Zlatke Čičić

24. rujna 2013. u 12:35
Nakon duge i teške bolesti u 53. godini u Slavonskom Brodu 23. rujna 2013. preminula je Zlatka Čičić, vijećnica županijske skupštine Brodsko - posavske županije (SDP) u sazivu od 2009. do 2013. godine i hrvatska braniteljica. Posljednji ispraćaj gospođe Zlatke Čičić koja je svoj
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :