Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

ŽUPANIJSKA UPRAVA

 

Županijska skupština

 

Djelokrug

Objavljeno: 16.7.2013. u 8:27
Prikaza: 11489

Djelokrug Županijske skupštine

Djelokrug : Djelokrug Županijske skupštine
Županijska skupština je pred­stavničko tijelo građana i tijelo područne (regionalne) samouprave koje donose akte u okviru djelokruga županije te obav­ljaja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom županije. Broj članova županijske skupštine mora biti neparan, određuje se županijskim statutom, a mora biti između 31 i 41. Skupština ima 41 člana. Mandat člana županijske skupštine traje 4 godine. Županijska skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova županijske skupštine.
Županijska skupština kao predstavničko tijelo:
  • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga županije
  • osniva i bira članove radnih tijela, vijeća, odnosno skup­šti­ne te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom
  • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela županije
  • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za županiju
  • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug skupštine

 

 


 


 


Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :