Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Statut

Statutom Brodsko-posavske županije podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova i konzultiranja građana, provođenje referenduma i slično. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije Županijska skupština, na 2. sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine, donijela je Statut Brodsko-posavske županije. Cjelovit tekst Statuta nalazi se u prilogu.
 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Brodsko-posavske županije (17. veljače 2021.)

Statutarna odluka

Izmjene i dopune Statuta

Statut Brodsko-posavske županije (PROČIŠĆENI TEKST 2013.)

Izmjene i dopune Statuta 2013.

Izmjene i dopune Statuta 2010.