Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 15. Kolovoz 2022

Javi poziv za obavljanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za šk. godinu 2022./2023.

U sklopu projekta "S osmijehom u školu 5" – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Brodsko-posavske županije  koji je prijavljen na Natječaj "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V." u okviru Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., objavljuje se 

 

JAVNI POZIV

za obavljanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za šk. godinu 2022./2023. 

 

Radno mjesto: Stručno komunikacijski posrednik/ica

Broj traženih osoba: 3

Mjesto rada: osnovne i srednje škole kojima je osnivač Brodsko-posavska županija 

UVJETI: 

 • minimalno završena četverogodišnja srednja škola,
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Uz pisanu prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).
 • preslika osobne iskaznice

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

OPIS POSLOVA: 

 • pružanje komunikacijske potpore u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira,
 • pripremanje za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja/prevođenja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika,
 • pružanje potpore učeniku pri uporabi radnih materijala i korištenju udžbenika,
 • dodatno objašnjavanje/prevođenje pojmova učeniku,
 • poticanje učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima,
 • poticanje učenika na suradnju s ostalim učenicima,
 • pružanje potpore u kretanju za gluho-slijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvan-učioničkim aktivnostima),
 • ispisivanje na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave,
 • surađivanje s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima.

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno)

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: djelomično

VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

S kandidatima za stručnog komunikacijskog posrednika/icui, sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme. 

Međusobna prava i obveze te detaljan opis poslova koji će stručno komunikacijski posrednik/ica obavljati, regulirat će se Ugovorom o radu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 12/17, 98//19, 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. navedenog zakona.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98//19, 84/21)       https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. (NN br. 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu na javni poziv prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu na javni poziv prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni s prikupljanjem, korištenjem i daljnjim obrađivanjem osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Kandidatom prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Brodsko-posavska županija zadržava pravo poništenja poziva bez obrazloženja.

DOSTAVA PRIJAVA:

Prijave za radna mjesta se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom 

„Prijava za stručnog komunikacijskog posrednika/icu“

Rok za podnošenje prijava poštom ili u pisarnicu Brodsko-posavske županije: 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 KLASA: 602-01/22-01/120

URBROJ: 2178-05-01/4-22-3

Slavonski Brod, 16. kolovoza 2022.

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje