Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Srijeda, 07. Rujan 2022

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina i umjetno osjemenjivanje na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

Temeljem članka 15. ²Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na  području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/2021. od 31. ožujka 2021. godine) i Odluke Župana (KLASA: 320-08/22-01/35, URBROJ: 2178-04-02/06-22-01 od 05. rujna 2022.),

objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora male vrijednosti za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina i umjetno osjemenjivanje na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

1.      PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ (u daljnjem tekstu: Program) za:

-          MJERU 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina,

-          MJERU 1.6. Umjetno osjemenjivanje.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108.  Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba de minimis).

2.      CILJ PROGRAMA

 

Cilj Programa je održati postojeću razinu proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima zbog:

-          povećanja brojnosti grla na području Brodsko-posavske županije, a time i stvaranju viška kvalitetnog rasplodnog materijala koji će pomoći pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće i inozemno tržište,

-          provedbe umjetnog osjemenjivanja krava koje je rezultiralo oplodnjom i telenjem te sufinanciranje kupnje dvije doze sjemena nerasta za jedan ciklus osjemenjivanja jer je tehnološki opravdano dvokratno osjemenjivanje.

 

3. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici ovog Programa mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a koji imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu za slijedeće mjere:

MJERA 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina

-          na vlastitom gospodarstvu drže krave svih pasmina i koja su evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (zahtjevi se podnose za oteljene krave prvotelke od 01.11.2021. do 31.10.2022.) sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Brodsko-posavske županije, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Brodsko-posavskoj županiji i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Brodsko-posavske županije, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti,

-          Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu popunjava obrazac prijave o svim oteljenim kravama prvotelkama podacima od Ministarstva poljoprivrede Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, Sektor za registre životinja u određenom razdoblju.

MJERA 1.6. Umjetno osjemenjivanje

-          Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu popunjava obrazac prijave podacima od Ministarstva poljoprivrede Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, Sektor za registre životinja o svim telenjima od 01.11.2021. do 31.10.2022. godine kod kojih su evidentirani kao očevi bikovi iz umjetnog osjemenjivanja.​

Brodsko-posavska županija isplaćuje potporu za provedbu umjetnog osjemenjivanja krava koje je rezultiralo oplodnjom i telenjem.

-          Kao dokaz za nerastovsko sjeme potrebno je dostaviti račun i potvrdu (pripusnicu) za kupljeno sjeme iz Centra za umjetno osjemenjivanje ili od veterinarske organizacije koja je izvršila osjemenjivanje krmača te potvrdu za osposobljavanje uzgajivača za umjetno osjemenjivanje na vlastitom stadu za razdoblje od 01.11.2021. do 31.10.2022. godine.

 

4. SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2021. godinu, Razdjelu 005 Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, gdje je za provedbu Programa poljoprivrednim gospodarstvima osigurano 500.000,00 kn za MJERU 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina i 100.000,00 kn za MJERU 1.6. Umjetno osjemenjivanje.

Najviši iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iz Proračuna Brodsko-posavske županije u 2022. godinu iz ovog Javnog poziva za MJERU 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina je do 100.000,00 kuna, odnosno za MJERU 1.6. Umjetno osjemenjivanje do 10.000,00 kuna.

Program će se provoditi tijekom 2022. godine, a potpore male vrijednosti će se dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava za provedbu.

Jedinični iznos potpore male vrijednosti predviđenih Programom se odobrava:

MJERA 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina

-          do  1.000,00 kuna po steonoj junici nakon prvog teljenja,

-          do 1.200,00 kuna po steonoj junici nakon prvog teljenja za profesionalne i ekološke poljoprivrednike,

-          do 1.500,00 kuna po steonoj junici nakon prvog teljenja za mlade poljoprivrednike,

MJERA 1.6. Umjetno osjemenjivanje do 100% iznosa troškova po izvršenom osjemenjivanju (ne uključujući pregone), a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po korisniku, odnosno do 150,00 kn po umjetnom osjemenjivanju krave koje je rezultiralo oplodnjom i telenjem, te do 80,00 kn za dvije doze nerastovskog sjemena za jedan ciklus osjemenjivanja.

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.

5.      ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimati će se do utroška sredstava, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, odnosno zaključno do 31. listopada 2022. godine.

6.       POTREBNA DOKUMENTACIJA

-          dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik ekoloških proizvođača (preslika rješenja ili preslika prve stranice LIST A Zahtjeva za potporu od APPRRR u tekućoj godini),

-          preslika računa (R1, R2), na ime nositelja poljoprivrednog gospodarstva, za provedeno ulaganje i dokaz o plaćenim prihvatljivim troškovima koji su nastali i plaćeni u tekućoj godini u kojoj se podnosi zahtjev za potporu,

-          potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz  koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

-          izvadak iz Registra poreznih obveznika,

-          preslika osobne iskaznice za mlade poljoprivrednike,

-          izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti,

-          izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a,

-          druge dokumente kojima se dokazuje opravdanost traženja potpore.


Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe

7.      NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za propisanu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu ili se mogu preuzeti na web stranici www.bpz.hr
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati.
Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za krave prvotelke i umjetno osjemenjivanje na području Brodsko-posavske županije za 2022.)

 

8.      OSTALE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 300), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-263, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

9.      PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:

-        Obrazac prijave potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina i umjetno osjemenjjivanje,

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti,

-        Obrazac Izjave o poreznom statusu.

KLASA: 320-08/22-01/35

URBROJ: 2178-04-02/06-21-02

Slavonski Brod, 05. rujna 2022. 

 

Prilozi

 

  1. Javni poziv (PDF) (Word)
  2. Odluka (PDF) (Word)
  3. Upute za prijavitelje  (PDF) (Word)
  4. Zahtjev za prvotelke  (Word)
  5. Izjava o korištenim potpora male vrijednosti  (Word)
  6. Izjava o poreznom statusu   (Word)
  7. Obavijest o privremenoj obustavi (Word)

Status predmeta

  • Status natječaja: Zatvoren
  • Rok za podnošenje: Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimati će se do utroška sredstava, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, odnosno zaključno do 31. listopada 2022. godine.
  • Odluka o odabiru: Objavljena je odluka o odabiru