Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Srijeda, 23. Kolovoz 2023

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina i umjetno osjemenjivanje na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ (u daljnjem tekstu: Program) za:

-       MJERU 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina,

-       MJERU 1.6. Umjetno osjemenjivanje.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108.  Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba de minimis).

 

2.CILJ PROGRAMA

 Cilj Programa je održati postojeću razinu proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima zbog:

-       povećanja brojnosti grla na području Brodsko-posavske županije, a time i stvaranju viška kvalitetnog rasplodnog materijala koji će pomoći pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće i inozemno tržište,

-       provedbe umjetnog osjemenjivanja krava koje je rezultiralo oplodnjom i telenjem te sufinanciranje kupnje dvije doze sjemena nerasta za jedan ciklus osjemenjivanja jer je tehnološki opravdano dvokratno osjemenjivanje.

 

3. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Za de minimis potpore sukladno Uredbi 1408/2013 i 2019/316 mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a koji imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu sa prebivalištem i sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Brodsko-posavske županije, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Brodsko-posavskoj županiji i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Brodsko-posavske županije, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrte, trgovačka društva, proizvođačke organizacije, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Specifični uvjeti prihvatljivosti korisnika su:

-   „profesionalni poljoprivrednik“ je korisnik koji je, ako je fizička osoba, upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, odnosno ako je pravna osoba, ima najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

-   „ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu

-   „mladi poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvjete „profesionalni poljoprivrednik“ i ako je fizička osoba, nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, odnosno ako je pravna osoba - trgovačko društvo kod koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu odgovorna osoba trgovačkog društva ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a ujedno je i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala trgovačkog društva i posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine za bavljenje djelatnošću za koju traži potporu.

Za korisnike potpora male vrijednosti koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi pri odobravanje potpore.

Svi priloženi računi moraju imati dokaz o izvršenom plaćanju.

Potpora po ovom Javnom pozivu može se ostvariti za slijedeće mjere:

MJERA 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina

-       na vlastitom gospodarstvu drže krave svih pasmina i koja su evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (zahtjevi se podnose za oteljene krave prvotelke od 01.11.2022. do 31.10.2023. godine sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Brodsko-posavske županije, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Brodsko-posavskoj županiji i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Brodsko-posavske županije, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti,

-       Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu popunjava obrazac prijave o svim oteljenim kravama prvotelkama podacima od Ministarstva poljoprivrede Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, Sektor za registre životinja u određenom razdoblju.

MJERA 1.6. Umjetno osjemenjivanje

-       Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu popunjava obrazac prijave podacima od Ministarstva poljoprivrede Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, Sektor za registre životinja o svim telenjima od 01.11.2022. do 31.10.2023. godine kod kojih su evidentirani kao očevi bikovi iz umjetnog osjemenjivanja.​

Brodsko-posavska županija isplaćuje potporu za provedbu umjetnog osjemenjivanja krava koje je rezultiralo oplodnjom i telenjem.

-       Kao dokaz za nerastovsko sjeme potrebno je dostaviti račun i potvrdu (pripusnicu) za kupljeno sjeme iz Centra za umjetno osjemenjivanje ili od veterinarske organizacije koja je izvršila osjemenjivanje krmača te potvrdu za osposobljavanje uzgajivača za umjetno osjemenjivanje na vlastitom stadu za razdoblje od 01.11.2022. do 31.10.2023. godine.

 

4. SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE


Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2021. godinu, Razdjelu 005 Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, gdje je za provedbu Programa poljoprivrednim gospodarstvima osigurano 92.900,00 eura za MJERU 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina i 13.273,00 eura za MJERU 1.6. Umjetno osjemenjivanje.

Najviši iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iz Proračuna Brodsko-posavske županije u 2023. godinu iz ovog Javnog poziva za MJERU 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina je do 13.273,00 eura, odnosno za MJERU 1.6. Umjetno osjemenjivanje do 1.327,23 eura.

Jedinični iznos potpore male vrijednosti predviđenih Programom se odobrava:

MJERA 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina

-       do  132,72 eura po steonoj junici nakon prvog teljenja,

-       do  159,27 eura po steonoj junici nakon prvog teljenja za profesionalne i ekološke poljoprivrednike,

-       do  199,08 eura po steonoj junici nakon prvog teljenja za mlade poljoprivrednike,

MJERA 1.6. Umjetno osjemenjivanje do 100% iznosa troškova po izvršenom osjemenjivanju (ne uključujući pregone), a najviše do 1.327,23 eura godišnje po korisniku, odnosno do 20,00 eura po umjetnom osjemenjivanju krave koje je rezultiralo oplodnjom i telenjem, te do 10,62 eura za dvije doze nerastovskog sjemena za jedan ciklus osjemenjivanja.

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.

 

5. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

 Potpora se ostvaruje za razdoblje od 01.11.2022. do 31.10.2023. godine do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2023. godine.

 

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

-       dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik ekoloških proizvođača (preslika rješenja ili preslika prve stranice LIST A Zahtjeva za potporu od APPRRR u tekućoj godini),

-       preslika računa (R1, R2), na ime nositelja poljoprivrednog gospodarstva, za provedeno ulaganje i dokaz o plaćenim prihvatljivim troškovima koji su nastali i plaćeni u tekućoj godini u kojoj se podnosi zahtjev za potporu,

-       potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz  koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

-       preslika osobne iskaznice za mlade poljoprivrednike,

-       izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti,

-       izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a,

-       druge dokumente kojima se dokazuje opravdanost traženja potpore.


Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe

 

7. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za propisanu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu ili se mogu preuzeti na web stranici www.bpz.hr


Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati.


Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za krave prvotelke i umjetno osjemenjivanje na području Brodsko-posavske županije za 2023.)

 

Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih prijava koji zadovoljavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni iznos prijava veći od iznosa osiguranog u Županijskom proračunu za ove namjene, iznos  potpore po korisniku razmjerno će se umanjiti unutar pojedine mjere.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2023. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2023.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Županija će obavijestiti javnost o obustavi zaprimanja prijava po ovom Javnom pozivu, odnosno Programu putem službene mrežne stranice.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 300), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-263, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

8. NAČIN ODLUČIVANJA I OBJAVE ODLUKE O DODJELI POTPORA

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

Odluku o dodijeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koja se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od dana njezinog donošenja. S korisnikom potpore zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Županije.

Sve nepotpune i nepravovremene zahtjeve kao i zahtjeve koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima odnosno zahtjevi podneseni protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrani, a o čemu će podnositelj biti pismeno obaviješten.

Status predmeta

  • Status natječaja: Zatvoren
  • Rok za podnošenje: do utroška sredstava, najkasnije do 31.10.2023.
  • Napomena: Objavljena Odluka o dodjeli