Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Četvrtak, 09. Ožujak 2023

Javni poziv za dodjelu potpora za istraživačke radove i/ili projekte u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ (u daljnjem tekstu: Program) za:

 • MJERU 1.10. Potpora za istraživačke radove i/ili projekte u poljoprivredi

Korisnik potpore je pravna osoba registrirana za znanstvene odnosno istraživačke radove i/ili projekte koja svoje istraživačke aktivnosti provodi na području Brodsko-posavske županije.

Potpora se odobrava za istraživačke radove i/ili projekte primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima, a koji su vezani uz navodnjavanje, ratarsku i stočarsku proizvodnju te proizvodnju voća i povrća.

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji su nastali u pripremi i provedbi istraživačkih radova i/ili projekata primjenjivog na poljoprivrednim gospodarstvima, a odnose se na rad istraživača, troškove instrumenata i opreme koja se upotrebljava za istraživačke radove i/ili projekte kao i drugi materijalni troškovi koji su nastali u izravnoj vezi s istraživačkim projektom, a koji su nastali od 1. siječnja 2023. godine.

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva, odnosno istraživačkog rada i/ili projekta u ukupnom iznosu od 13.372,00 eura planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2023. godinu.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 6.686,00 eura po korisniku.

Potpora se ne dodjeljuje za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i drugih srodnih troškova.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108.  Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba de minimis).

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.

2. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih zahtjeva za dodjelu potpora na propisanom obrascu.

Podnositelj zahtjeva za odobravanje potpore mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • preslika izvoda iz nadležnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj zahtjeva registriran za znanstvenu i istraživačku djelatnosti,
 • dokaz o određivanju voditelja istraživačkog projekta za koji se traži potpora,
 • opis istraživačkog projekta s prikazom projektnih aktivnosti i troškova, te očekivanim rezultatima iz kojih mora biti vidljiva njegova praktična primjenjivost u poljoprivredi,
 • preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima (izvode banke o izvršenim plaćanjima),
 • izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini u prethodne dvije godine i nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova na propisanom obrascu,
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu i izvanproračunskim fondovima ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava moraju biti ispunjeni, potpisani i ovjereni.

 

3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Prijave po Javnom pozivu se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Brodsko-posavske županije za provedbu ovog Programa, a najkasnije do 31. ožujka 2023. godine.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Županija će obavijestiti javnost o obustavi zaprimanja prijava po ovom Javnom pozivu, odnosno Programu putem svoje službene stranice.

 

4. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za propisanu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu ili se mogu preuzeti na web stranici www.bpz.hr

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati.

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

(uz naznaku – Za dodjelu potpora za istraživačke radove i/ili projekte u poljoprivredi  

na području Brodsko-posavske županije za 2023.)

 

5. OSTALE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 300), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-263, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

KLASA: 320-01/23-01/09

URBROJ: 2178-04-02/06-23-02

Slavonski Brod, 7. ožujka 2023. 

Status predmeta

 • Status natječaja: Zatvoren
 • Rok za podnošenje: do iskorištenja sredstava, najkasnije do 31. ožujka 2023. godine
 • Napomena: Obustavljeno zaprimanje prijava
 • Odluka o odabiru: Objavljena je odluka o odabiru