Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Utorak, 25. Srpanj 2023

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu subvencija za razvoj i unapređenje lovstva u Brodsko-posavskoj županiji za 2023. godinu

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za dodjelu subvencija za razvoj i unapređenje lovstva

u Brodsko-posavskoj županiji za 2023. godinu

 

I. UVOD

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije poziva lovozakupnike županijskih i državnih lovišta na području Brodsko-posavske županije na podnošenje zahtjeva za dodjelom subvencija za razvoj i unapređenje lovstva u Brodsko-posavskoj županiji u 2023. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za razvoj i unapređenje lovstva (u daljnjem tekstu subvencija) za slijedeće namjene:

 1. Nabavka repromaterijala za sijanje remiza po lovnogospodatrskoj osnovi;
 2. Nabavku kemijskih, mehaničkih i električnih pastira koji se koriste za sprečavanje štete od divljači na usjevima;
 3. Održavanje postojećih i izgradnju novih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata (čeke, hranilišta);
 4. Prevenciju suzbijanja afričke svinjske kuge

Ukupno planirana vrijednost javnog poziva je  31.855,00 eura/ 240.011,49 kuna.

 

II. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU ŽUPANIJSKE SUBVENCIJE TE POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnici županijske subvencije jesu lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička ili državna lovišta (cijelo državno lovište ili veći dio državnog lovišta u Brodsko-posavskoj županiji) na području Brodsko-posavske županije, a nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine ili koncesije te ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ove Odluke.

Županijska subvencija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Odlukom o subvencijama za razvoj i unapređenje lovstva u Brodsko-posavskoj županiji za 2023. godinu.

Pojedina županijska subvencija korisnicima se isplaćuje na žiro-račun, nakon obavljene radnje i dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

Zahtjevi  za subvencije dostavljaju se na županijskom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava predviđenih u proračunu Brodsko-posavske županije.

Obrazac zahtjeva zainteresiranima je dostupan u sjedištu Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, P. Krešimira IV br. 1, u uredu Lovačkog saveza Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Strossmayerova 15, kao i na mrežnoj stranici Brodsko-posavske županije www.bpz.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne ispunjavaju uvjete natječaja za pojedinu županijsku subvenciju neće se razmatrati.

Listu županijskih subvencija odobrava župan Brodsko-posavske županije.

Ako je korisnik županijske subvencije, odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u županijski proračun te će biti isključen iz svih županijskih subvencija u slijedećih pet (5) godina.

 

III. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI:

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, Odsjek za poljoprivredu, P. Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod, s naznakom «zahtjev za županijsku subvenciju za .... (navesti vrstu)»

 

IV. VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA: natječaj je otvoren do 15. listopada 2023.

 

V. INFORMACIJE: Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije, Odsjek za poljoprivredu, na telefon 216-263, radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo na propisanom obrascu, a isti je dostupan na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije, www.bpz.hr

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 

 1. Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac zahtjeva;
 2. Preslika računa o kupnji repromaterijala, repelenata ili električnog pastira jačine više od 6Ji sl. te dokaz o izvršenom plaćanju izvršenog ulaganja;
 3. Popis korisnika repelenata i/ili električnog pastira jačine više od 6J;
 4. Preslika računa o izvršenim radovima održavanja, izgradnje novih čeka i hranilišta, te dokaz o plaćanju izvršenog ulaganja;
 5. Dokaz o podmirenim obvezama s naslova lovozakupnine/koncesije, odnosno dokaz o uplati sa žiro računa;
 6. Potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 7. Potpisana privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Status predmeta

 • Status natječaja: Zatvoren
 • Rok za podnošenje: do 15. listopada 2023.
 • Odluka o odabiru: Objavljena je odluka o odabiru