Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 16. Listopad 2023

Javno nadmetanje za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Brodsko-posavske županije

Na temelju Odluke Župana o prodaji rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Brodsko-posavske županije, KLASA: 024-01/23-01/163, URBROJ: 2178-09/1-23-1 od 6. listopada 2023. godine,  raspisuje se

JAVNO NADMETANJE
za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Brodsko-posavske županije

1. PREDMET PRODAJE

Prodaju se rabljena osobna vozila u vlasništvu Brodsko-posavske županije, za koja nije bilo zainteresiranih kupaca u prethodno provedenom postupku prodaje i to:

1.       SB 670-GT AUDI A6 QUATRO 3.0,171 KW, broj šasije: WAUZZZ4F78N175082, godina proizvodnje 2008., stanje brojila: 857731, registriran do siječnja 2024., početna cijena s PDV-om iznosi 4.092,96  eura.

2.      SB 050-NG OPEL ASTRA ENJOY 85 KW, 115 KS, broj šasije:W0LOAHL4872227092, godina proizvodnje 2007., stanje brojila: 379389, registriran do 31.8.2023., početna cijena s PDV-om iznosi 903,06 eura.

3.      SB 123-EZ FORD C MAX 1,6 Tdci 85 KW, 115 KS broj šasije: WF0HXXWPBHAA26146, godina proizvodnje 2010., stanje brojila: 229996, registriran do 12.2023., početna cijena s PDV-om iznosi 2.827,34 eura.

4.      SB 811-DD  OPEL CORSA 1,0 44 KW, broj šasije: WOL0XCF6866037174, godina proizvodnje 2006., stanje brojila: 127396, registriran do svibnja 2023.,  početna cijena s PDV-om iznosi 1.270,48 eura.

5.      SB 060-NG OPEL CORSA 1,2 63 KW, broj šasije: W0L0SDL68C4216892, godina proizvodnje 2012., stanje brojila: 195792, registriran do 10.2023., početna cijena s PDV-om iznosi 1.947,72 eura.

2. UVJETI I NAČIN PRODAJE
Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore po bilo kojoj osnovi.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta iz ovog Javnog nadmetanja i ukupne ponudbene dokumentacije, kao i svih posljedica koje iz toga proizlaze.
Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 60 eura po vozilu, na račun broj: HR5723400091800012004 Privredna banka Zagreb, model HR68, poziv na broj:7404-OIB uplatitelja s naznakom „Jamčevina za vozilo“.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana obavijesti o izboru najpovoljnije ponude.

Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u cijenu. Cjelokupni iznos kupljenog automobila nakon potpisivanja ugovora jednokratno se uplaćuje na žiro račun Brodsko-posavske županije u roku od 5 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Ukoliko kupac u roku ne izvrši uplatu, jamčevina se ne vraća.

3. UVJETI SUDJELOVANJA
Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe.
Ponuda za kupnju rabljenog osobnog vozila u vlasništvu Brodsko-posavske županije obavezno mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu, e-mail adresu i broj za kontakt
-  presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar ako je ponuditelj pravna osoba, tj. odobrenje za

   obavljanje djelatnosti za fizičke osobe (npr. obrtnici i sl.)

- dokaz o plaćenoj jamčevini

- broj tekućeg ili žiroračuna za povrat jamčevine ponuditelja čija ponuda ne bude odabrana

- ponuđena kupoprodajna cijena koja ne može biti manja od početne cijene iz točke 1. ovog

   javnog nadmetanja
- popunjeni ponudbeni list koji čini sastavni dio ovog Javnog nadmetanja (PRILOG I.)

Obrazac ponudbenog lista može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici županije (www.bpz.hr)

4. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 16. studeni 2023. godine.

5. NAČIN DOSTAVE PONUDA
Ponuda se predaje u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda za kupnju rabljenog osobnog vozila u vlasništvu Brodsko-posavske županije - NE OTVARAJ", te adresom primatelja (Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod).
Adresa ponuditelja se ispisuje na poleđini omotnice.
Zakašnjele ponude neće se uzimati u obzir i neotvorene će se vratiti ponuditelju. Nepotpune i nepravilne ponude neće se uzimati u razmatranje.
Otvaranje ponuda neće biti javno.

6. ROK VALJANOSTI PONUDE
30 dana od dana određenog za dostavu ponude.

7. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Svi ponuditelji o ishodu javnog nadmetanja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti će obaviješteni u roku deset dana od dana za dostavu ponuda.
Odabrani ponuditelj dužan je ugovor o kupoprodaji vozila potpisati u roku 5 dana od dana dostave obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude.
Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti javno nadmetanje bez obrazloženja.

8. KRITERIJ ODABIRA
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom (većom od početne).
Ponude s cijenom manjom od početne neće se razmatrati.

9. MJESTO I VRIJEME RAZGLEDAVANJA VOZILA
Potencijalnim ponuditeljima omogućen je uvid u stanje rabljenih osobnih vozila na adresi Petra Krešimira IV br. 1 - svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati uz obveznu prethodnu najavu.

10. OSTALI POTREBNI PODACI

Za sve dodatne informacije vezane uz ovo javno nadmetanje, ponuditelji se mogu obratiti Mariu Jakačiću na telefon broj: 098/439-000.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Status predmeta

  • Status natječaja: Zatvoren
  • Rok za podnošenje: do 16. studenog 2023. godine
  • Napomena: Dana 21. studenoga objavljena Obavijest o prodaji vozila