Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Petak, 19. Travanj 2024

JAVNO NADMETANJE za prodaju rabljenog osobnog vozila u vlasništvu Brodsko-posavske županije

Na temelju Odluke Župana o prodaji rabljenog osobnog vozila u vlasništvu Brodsko-posavske županije, KLASA: 406-03/24-01/02, URBROJ: 2178-09/1-24-1 od 16. travnja 2024. godine,  raspisuje se

JAVNO NADMETANJE
za prodaju rabljenog osobnog vozila u vlasništvu Brodsko-posavske županije

1. PREDMET PRODAJE

Prodaje se rabljeno osobno vozilo u vlasništvu Brodsko-posavske županije, za koje nije bilo zainteresiranih kupaca u prethodno provedenom postupku prodaje i to:

  • AUDI A6 3.0 TDI, 160 KW, registarske oznake SB 010-NG, broj šasije: WAUZZZ4G9FN095869, godina proizvodnje 2015., stanje brojila: 346.899 km, po početnoj cijeni umanjenoj za 30% od procijenjene vrijednosti vozila koja sada iznosi 11.962,68 eura.

2. UVJETI I NAČIN PRODAJE
Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore po bilo kojoj osnovi.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta iz ovog Javnog nadmetanja i ukupne ponudbene dokumentacije, kao i svih posljedica koje iz toga proizlaze.
Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 105,00 eura  na račun broj: HR5723400091800012004 Privredna banka Zagreb, model HR68, poziv na broj:7404-OIB uplatitelja s naznakom „Jamčevina za vozilo“.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana obavijesti o izboru najpovoljnije ponude.

Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u cijenu. Cjelokupni iznos kupljenog automobila nakon potpisivanja ugovora jednokratno se uplaćuje na žiro račun Brodsko-posavske županije u roku od 5 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Ukoliko kupac u roku ne izvrši uplatu, jamčevina se ne vraća.

3. UVJETI SUDJELOVANJA
Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe.

Ponuda za kupnju rabljenog osobnog vozila u vlasništvu Brodsko-posavske županije obavezno mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu, e-mail adresu i broj za kontakt

- presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba

- presliku rješenja o upisu u sudski registar ako je ponuditelj pravna osoba, tj. odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičke osobe (npr. obrtnici i sl.)

- dokaz o plaćenoj jamčevini

- broj tekućeg ili žiroračuna za povrat jamčevine ponuditelja čija ponuda ne bude odabrana

- ponuđena kupoprodajna cijena koja ne može biti manja od početne cijene iz točke 1. ovog javnog nadmetanja

- popunjeni ponudbeni list koji čini sastavni dio ovog Javnog nadmetanja (PRILOG I.)

Obrazac ponudbenog lista može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici županije (www.bpz.hr)

4. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA
Rok za dostavu ponuda je do 19. svibnja 2024. godine.

5. NAČIN DOSTAVE PONUDA
Ponuda se predaje u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda za kupnju rabljenog osobnog vozila u vlasništvu Brodsko-posavske županije - NE OTVARAJ", te adresom primatelja (Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod).
Adresa ponuditelja se ispisuje na poleđini omotnice.
Zakašnjele ponude neće se uzimati u obzir i neotvorene će se vratiti ponuditelju. Nepotpune i nepravilne ponude neće se uzimati u razmatranje.
Otvaranje ponuda neće biti javno.

6. ROK VALJANOSTI PONUDE
30 dana od dana određenog za dostavu ponude.

7. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Svi ponuditelji o ishodu javnog nadmetanja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti će obaviješteni u roku deset dana od dana za dostavu ponuda.
Odabrani ponuditelj dužan je ugovor o kupoprodaji vozila potpisati u roku 5 dana od dana dostave obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude.
Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti javno nadmetanje bez obrazloženja.

8. KRITERIJ ODABIRA
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom (većom od početne).
Ponude s cijenom manjom od početne neće se razmatrati.

9. MJESTO I VRIJEME RAZGLEDAVANJA VOZILA
Potencijalnim ponuditeljima omogućen je uvid u stanje rabljenih osobnih vozila na adresi Petra Krešimira IV br. 1 - svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati uz obveznu prethodnu najavu.

10. OSTALI POTREBNI PODACI
Za sve dodatne informacije vezane uz ovo javno nadmetanje, ponuditelji se mogu obratiti Petru Antunoviću, voditelju Odsjeka za zajedničke poslove u Upravnom odjelu za poslove župana i Županijske skupštine na telefon broj: 035/216-212.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Status predmeta

  • Status natječaja: Zatvoren
  • Rok za podnošenje: 19. svibanj 2024.
  • Napomena: Dana 22. 05. 2024. objavljena obavijest o prodaji vozila