Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Utorak, 22. Veljača 2022

Javni natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2022. godinu

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2022. godinu namijenjenih za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2022. godinu KLASA: 402-10/22-01/18, URBROJ: 2178-04-01/04-22-01 od 10. veljače 2022. godine,

 

objavljuje J A V N I   N A T J E Č A J za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2022. godinu

 

UVOD

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije poziva udruge (dobrovoljna vatrogasna društva) da se prijave na Javni natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Javni natječaj).

Udruge (dobrovoljna vatrogasna društva) sukladno ovom Javnom natječaju, mogu prijaviti aktivnosti u sljedećem prioritetnom području:

Prioritetno područje – suradnja s organizacijama civilnog društva i podrška njihovim aktivnostima usmjerenim na razvoj vatrogastva.

Udruge (dobrovoljna vatrogasna društva) sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti jednokratne aktivnosti za sljedeća područja financiranja:

 1. Obilježavanje važnih obljetnica – 66.000,00 kn;
 2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja županije,

          (odobravanje financijskih sredstava za kupnju opreme) – 400.000,00 kn.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 466.000,00 kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedine aktivnosti je 3.000,00 kuna.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedine aktivnosti je 40.000,00 kuna.

Jedokratna aktivnost se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova aktivnosti, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U slučaju da se predmetna aktivnost ne financira u 100% iznosu iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, udruga (dobrovoljno vatrogasno društvo) je dužna osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja.

Brodsko-posavska županija (u daljnjem tekstu: Županija) zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti aktivnosti i dinamici punjenja županijskog proračuna.

Rok za podnošenje prijedloga prijava za financiranje jednokratnih aktivnosti je do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2022. godine.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava za jednokratnu aktivnost, odnosno u trenutku utvrđenja činjenice da iznos financijskih sredstava po zaprimljenim prijavama prelazi planirani iznos sredstava za jednokratnu aktivnost definiran u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, Županija će obavijestiti javnost o privremenoj obustavi zaprimanja prijava za jednokratnu aktivnost po ovom Javnom natječaju putem svoje službene mrežne stranice www.bpz.hr, a sve pristigle prijave će obraditi redoslijedom zaprimanja, odnosno provjeriti ispunjavanje propisanih uvjeta prijava te ocjeniti prijave i na temelju provedene ocjene donijeti odluku o odobravanju financijskih sredstava za jednokratnu aktivnost po zaprimljenim prijavama.

UVJETI PRIJAVE

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Županije će dodjeljivati sredstva za financiranje jednokratnih aktivnosti udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • imaju sjedište na području Županije i provode aktivnost na području Županije;
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti  i aktivnosti  koje  su  predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (statut udruge mora biti usklađen s odredbama Zakona o udrugama „Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i s odredbama Zakona o vatrogastvu „Narodne novine“ broj 125/19, a osoba ovlaštena za zastupanje udruge mora biti u mandatu);
 •  aktivnost koju prijave na Javni natječaj Županije, bude ocijenjena kao  značajna (kvalitetna, inovativna i korisna)  za  razvoj  civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Županije i drugih javnih izvora;
 • imaju plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjela za plaćanje uključujući zadnji dan u mjesecu prijave jednokratne aktivnosti na Javni natječaj;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja jednokratne aktivnosti ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju  utvrđen  način  javnog  objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu jednokratne aktivnosti;
 • uredno predaju sva izvješća Županiji i drugim institucijama.

 

Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za samo jednu aktivnost, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Na Javni natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Županije ili drugih javnih izvora.

Financirati, odnosno sufinancirati će se samo aktivnosti  koje će se provoditi tijekom 2022. godine.

KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir aktivnosti koje će se financirati su sljedeći:

 

 • institucionalna sposobnost prijavitelja - ima li prijavitelj dovoljno iskustva i stručnog kapaciteta za provedbu planiranih aktivnosti (imaju li odgovarajuće sposobnosti i vještine za  provedbu te znanja o problemima koji se rješavaju ovim natječajem); postoji li jasna struktura upravljanja jednokratnom aktivnosti; je li jasno definiran tim i obveze njegovih članova;
 • kvaliteta i relevantnost predložene jednokratne aktivnosti - koliko je jednokratna aktivnost relevantna u odnosu na ciljeve i prioritetna područja aktivnosti natječaja (je li jednokratna aktivnost u skladu s mjerama i aktivnostima u planiranim nacionalnim/regionalnim/lokalnim programima, strategijama i politikama koje su u nadležnosti davatelja financijskih sredstava); jesu li ciljevi jednokratne aktivnosti jasno definirani i realno dostižni; jesu li aktivnosti jasne, opravdane, razumljive i provedive; jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarivanja rezultata; ima li jednokratna aktivnost jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.); definira li i u kojoj mjeri jednokratna aktivnost njihove probleme i potrebe i u kojoj mjeri ih rješava:
 • proračun (troškovi) - jesu li troškovi jednokratne aktivnosti realni u odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme trajanja; jesu li troškovi usklađeni s planiranim aktivnostima.

      

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijedlozi aktivnosti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Županije www.bpz.hr.

Obavezna dokumentacija:

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa jednokratne aktivnosti;
 2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna jednokratne aktivnosti;
 3. preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra - pribavlja ga Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Županije);
 4. preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra);
 5. preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja;
 6. financijski izvještaj udruge

6.1.        za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu;

6.2.        za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog podnositelja i godišnji financijski izvještaj  o primicima i izdacima za 2021. godinu;

 1. potpisana izjava o nepostajanju dvostrukog financiranja;
 2. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja jednokratne aktivnosti, ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja;
 3. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja.

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih aktivnosti.

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik)  poštom ili osobno i to kako slijedi:

 1. poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu (NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2022. godinu), Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

 

 1. osobnom dostavom u pisarnicu Županije na adresu Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod.

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanje prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o odobravanju financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj.

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva potrebne informacije vezane uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Županije (ured 311), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel. 035/216-233, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

1. Pravilnik;

2. Tekst javnog natječaja;

3. Upute za prijavitelje;

4. Obrasce za prijavu jednokratne aktivnosti:

    4.1. Obrazac opisa jednokratne aktivnosti;

    4.2. Obrazac proračuna jednokratne aktivnosti;

5. Popis priloga koji se prilažu prijavi;

6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti jednokratne aktivnosti;

7. Obrazac  izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

8. Obrazac ugovora o financiranju jednokratne aktivnosti;

9. Obrasce za izvještavanje:

     9.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti;

     9.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti;

     9.3.Obrazac financijskog izvješća PROR – POT.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na Javni natječaj prijavitelj daje suglasnost Brodsko-posavskoj županiji da sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe („Narodne novine“, broj 42/18), kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja jednokratne aktivnosti u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2022. godinu.

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) i Pravilnikom o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 1/20).

Svi prijavitelji jednokratnih aktivnosti čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

Prijavitelj podnošenjem prijave potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, prijenos, objavu i pohranu svojih osobnih podataka u predmetnu svrhu te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim aktima Brodsko-posavske županije. Prava i postupanja u odnosu na osobne podatke mogu se vidjeti i na web stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr.

KLASA:402-10/22-01/18
URBROJ:2178-04-01/04-22-4
Slavonski Brod, 22. veljače 2022.

 

Prilozi

 

1. Pravilnik; (pdf
2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja (word) (pdf)
3. Tekst javnog natječaja; (word) (pdf)
4. Upute za prijavitelje; (word) (pdf)
5. Obrasci za prijavu jednokratne aktivnosti:
5.1. Obrazac opisa jednokratne aktivnosti; (word
5.2. Obrazac proračuna jednokratne aktivnosti; (excel)
6. Popis priloga koji se prilažu prijavi; (word) (pdf)
7. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti jednokratne aktivnosti; (word) (pdf)
8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja; (word) (pdf)
9. Obrazac ugovora o financiranju jednokratne aktivnosti; (word) (pdf)
10. Obrasci za izvještavanje:
10.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti; (word) (pdf)
10.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti ; (excel)
10.3.Obrazac financijskog izvješća PROR – POT. (excel)

Status predmeta

 • Status natječaja: Zatvoren
 • Rok za podnošenje: do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2022.
 • Napomena: Objavljena Odluka o odobravanju financijskih sredstava