Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Petak, 23. Lipanj 2023

Javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Brodsko-posavske županije

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19-u daljnjem tekstu: Zakon), župan Brodsko-posavske županije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice upravnih tijela Brodsko-posavske županije

1. Pročelnik/ica Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • magistar prava ili stručni specijalist pravne struke
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu.

2. Pročelnik/ica Upravnog odjela za proračun i financije

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu.

3. Pročelnik/ica Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist u području poljoprivrede, ekonomije, prava ili u području tehničkih znanosti
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu.

4. Pročelnik/ica Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili strojarske struke
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu.

5.  Pročelnik/ica Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu.

6. Pročelnik/ica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvenog smjera
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu.

7. Pročelnik/ica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu.

8. Pročelnik/ica Službe za unutarnju reviziju

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje tri godine na najsloženijim poslovima iz područja unutarnje revizije ili revizije
 • stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane odredbom članka 12. Zakona. 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana imenovanja.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca sukladno članku 26. Zakona.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

 - životopis

 - dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice)

- dokaz o odgovarajućoj struci i stupnju stručne spreme (preslika diplome)

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. ( rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je podnositelj/ica radio)

- presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

- vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

- ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru te dokaz o postojanju radnog iskustva od najmanje tri godine na poslovima unutarnje revizije ili revizije (za radno mjesto pod rednim brojem 8.).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju izabrani kandidata/kinje predočit će traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Urednom prijavom smatra se prijava osobno potpisana od strane podnositelja prijave, koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom  prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom.

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 – pročišćeni tekst, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Javni natječaj provodi povjerenstvo koje imenuje župan.

Postupak javnog natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kinja putem pisanog testiranja i intervjua. Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru, dostupni su na internetskoj stranici Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr).

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja bit će objavljeni na navedenoj internetskoj stranici i oglasnoj ploči Brodsko-posavske županije, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Kandidati/kinje koji ostvare pravo na pristupanje prethodnoj provjeri znanja bit će o tome obaviješteni i putem adrese elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na javni natječaj.

Za kandidata/kinju koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Brodsko-posavska županija, 35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. broj 1, s naznakom „Ne otvaraj - za javni natječaj za imenovanje pročelnika za _________(navesti naziv upravnog tijela)“.

Po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju, izabrani kandidat/kinja dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za izabranog kandidata/kinju donosi se rješenje o imenovanju najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rješenje o imenovanju izabranog kandidata/kinje dostavlja se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Nakon raspisanog javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Osobni podaci kandidata/kinja obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („ Narodne novine“, broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679.               

Status predmeta

 • Status natječaja: Poništen
 • Rok za podnošenje: 8 dana od dana objave u Narodnim novinama (do 29. lipnja 2023.) Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67 od 21. lipnja 2023.
 • Napomena: Objavljena Odluka o poništenju