Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 29. Travanj 2024

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19-u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnici upravnih tijela Brodsko-posavske županije, raspisuju:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE, POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I LJUDSKE POTENCIJALE

 

1.1. Savjetnik za pravna pitanja - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava ili stručni diplomski studij javne uprave
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu.

 

1.2. Viši stručni suradnik za odnose s javnošću – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij novinarstva i odnosa s javnostima, komunikologije, javnih medija, kroatologije, prava ili ekonomije ili stručni diplomski studij javne uprave ili ekonomije
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu.

 

2.UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

ODSJEK ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

 • Savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava ili socijalnog rada ili stručni diplomski studij javne uprave
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu.

3. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

 • Pomoćni unutarnji revizor – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ekonomije ili prava ili stručni diplomski studij ekonomije ili javne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru
 • poznavanje rada na računalu
 • komunikacijske vještine potrebne za uspješno provođenje revizije
 • položen državni ispit.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane odredbom članka 12. Zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijma u službu.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca sukladno članku 26. Zakona.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

- dokaz o odgovarajućoj struci i stupnju stručne spreme (preslika diplome)

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja

- potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. ( rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je podnositelj/ica radio)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- svjedodžbu ili uvjerenje o položenome državnom ispitu

- vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

- ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru (za radno mjesto pod rednim brojem 3.).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu izabrani kandidata/kinje predočit će traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Urednom prijavom smatra se prijava osobno potpisana od strane podnositelja prijave, koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom.

Kandidat/kinja koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na Javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na Javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Postupak javnog natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kinja putem pisanog testiranja, provjeru rada na računalu i intervju. Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru, dostupni su na internetskoj stranici Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr).

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja bit će objavljeni na navedenoj internetskoj stranici i oglasnoj ploči Brodsko-posavske županije, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Kandidati/kinje koji ostvare pravo na pristupanje prethodnoj provjeri znanja bit će o tome obaviješteni i putem adrese elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na javni natječaj.

Za kandidata/kinju koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 15 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Brodsko-posavska županija, 35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. broj 1, s naznakom „Ne otvaraj - za javni natječaj za _______________

(navesti naziv radnog mjesta)“.

Po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu, izabrani kandidat/kinja dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za izabranog kandidata/kinju donosi se rješenje o prijmu najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rješenje o prijmu izabranog kandidata/kinje dostavlja se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Nakon raspisanog javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Osobni podaci kandidata/kinja obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („ Narodne novine“, broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-01/24-02/6

URBROJ: 2178-08-01/6-24-1

Slavonski Brod, 25. travnja 2024.

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: 15 dana od dana objave u "Narodnim novinama"
 • Napomena: Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 49 od 26. travnja 2024.