Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Savjetovanje s javnošću

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09).  Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je  Smjernice za primjenu Kodeksa. (https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/Smjernice_PDF.pdf). 

U cilju pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svojemu radu, na županijskim mrežnim  stranicama  dostupna je mogućnost tridesetodnevnog savjetovanja sa zainteresiranim javnostima, a koja se provode o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Brodsko-posavske županije.  Cilj uključivanja zainteresirane javnosti i provođenja ovih savjetovanja u postupak donošenja strateških dokumenata i akata kojima se utječe na interese krajnjih korisnika,  je prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti i uočavanje slabosti i negativnih učinaka javnih politika koje je moguće i potrebno na vrijeme otkloniti. 

 


ZATVORENA SAVJETOVANJA

Pozivano vas da se uključite u kreiranje županijskih javnih politika i svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte akata za koje su otvorena savjetovanja, putem obrazaca dostupnih uz svaki pojedini nacrt ili prijedlog akta, uputite na naznačene adrese elektroničke pošte.   

Prijedlozi općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta o kojima će biti provedeno savjetovanje s javnošću utvrđuju se godišnjim planom savjetovanja s javnošću.