Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Otvorena savjetovanja

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Brodsko-posavske županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih na razini Županije.

Savjet mladih ima devet (9) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika te po jednog predstavnika svakog osnovanog savjeta mladih jedinica lokalne samouprave na području Županije.

Članovi svakog konstituiranog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave među sobom izabiru jednog predstavnika savjeta mladih jedinice lokalne samouprave u Savjet mladih Županije.

U Savjet mladih se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te koji imaju prebivalište ili boravište na području Županije.

Osoba ne može istodobno biti član Savjeta mladih i član Županijske skupštine.

Članove Savjeta mladih bira Županijska skupština na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom Brodsko-posavske županije, Poslovnikom o radu Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, Zakonom o savjetima mladih te ovom Odlukom.

Na temelju odredbi ove Odluke Županjska skupština pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih, objavom Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih.

Kandidature za članove Savjeta mladih, temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura, ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 25 mladih).