Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Stalna radna tijela

Mandatno povjerenstvo


Mandatno povjerenstvo, osim poslova koje obavlja na konstituirajućoj sjednici, u tijeku mandata izvješćuje Skupštinu o ispunjenju zakonskih uvjeta za prestanak, odnosno mirovanje mandata članu Skupštine, izvještava Skupštinu o zamjeniku koji započinje obavljati dužnost člana Skupštine, predlaže Skupštini donošenje odluke o mirovanju mandata ako član Skupštine za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom.

 • Danijela Kovačević, predsjednica- HDZ
 • Marija Jugović, HDZ
 • Ivana Ribarić Majanović, SDP

Komisija za izbor i imenovanja

 

Komisija za izbor i imenovanja predlaže izbor i imenovanje osobe koje bira, odnosno imenuje Skupština, predlaže imenovanje predstavnika Županije u određena tijela i pravne osobe kada je to propisano zakonom ili drugim propisima, Statutom, ovim Poslovnikom ili drugim aktom Skupštine, priprema i podnosi prijedloge za izbor sudaca porotnika u skladu sa zakonom, predlaže članove radnih tijela Skupštine, obavlja i druge poslove određene Statutom, ovim Poslovnikom i drugim općim aktima Skupštine.

 • Davorin Slišurić, predsjednik - HDZ
 • Dalibor Damičević, potpredsjednik - HSP
 • Irena Katalinić - HDZ
 • Antonija Kovačević - HDZ
 • Vladimir Šimunović - HDZ
 • Tomislav Vidaković - DP
 • Josip Marunica - DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA

Odbor za Statut, Poslovnik i propise

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise utvrđuje prijedlog Poslovnika Skupštine i predlaže njegove izmjene i dopune, razmatra prijedlog Statuta, te drugih odluka i općih akata koje donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Skupštini, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Skupštine kada je tim aktima na to ovlašteno ili kada to ocijeni potrebnim,  daje pravna mišljenja o primjeni  odredbi Statuta BPŽ i Poslovnika Županijske skupštine, obavlja i druge poslove određene Statutom i Poslovnikom.

 • Davorin Slišurić, predsjednik - HDZ
 • Danijela Kovačević, potpredsjednica - HDZ
 • Marin Degmečić - HDZ
 • Marija Jugović, HDZ
 • Vladimir Šimunović - HDZ
 • Zoran Marijić - DM-NL
 • Slavica Nikšić - SDP

Odbor za gospodarstvo, proračun i financije

 

U djelokrugu Odbora za gospodarstvo, proračun i financije obavljaju se  poslovi koji se odnose na gospodarski razvoj Županije, razvoj poduzetništva i obrtništva, razvoj poljoprivrede i investicijska ulaganja u razvoj svih poljoprivrednih grana (ratarstvo, stočarstvo, vodoprivreda, slatkovodno ribarstvo, veterinarstvo, selo i seljaštvo i dr.), kontinentalni turizam (ruralni turizam), razmatranje pitanja koja se odnose na financiranje Županije, proračun, godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna, druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 • Berislav Balen, predsjednik - HDZ
 • Ruža Vidović, potpredsjednica - HDZ
 • Alen Pešutić - HDZ
 • Irena Katalinić - HDZ
 • Branislav Milinović - HDZ
 • Mario Rubil - DM-NL
 • Robert Matasović - DP

Odbor za društvene djelatnosti

 

U djelokrugu  Odbora za društvene djelatnosti su poslovi koji se odnose na predškolski odgoj, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje, znanost, kulturu i tehničku kulturu, šport i športske udruge, socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mirovinsko i invalidsko osiguranje, zaštitu prognanih i izbjeglih osoba, zaštitu prava hrvatskih branitelja, vojnih, civilnih žrtava rata, zaštitu djece, materinstva i mladeži, zaštitu djece i mladeži od svih oblika ovisnosti, planovi i programi rada, izvješća i analize ustanova čiji je osnivač i suosnivač Županija, pitanja komuniciranja, informiranja i medija o kojima odlučuje Skupština, ostale poslove iz područja svih segmenata društvenih djelatnosti.

 • Marija Jugović, predsjednica - HDZ
 • Dubravko Galović, potpredsjednik - HDZ
 • Martin Miloloža - HKS
 • Dalibor Damičević - HSP
 • Irena Katalinić - HDZ
 • Maja Vujić - DM-NL
 • Davor Petrik - SDP

Odbor za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 

U djelokrugu Odbora za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje razvoja komunalne djelatnosti, usklađivanje i poticanje razvoja infrastrukture u svim dijelovima Županije, prostorno uređenje, odnosno promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, Županijski prostorni plan, izvješća o stanju u prostoru i programi mjera za unapređenje stanja u prostoru, planove i programe zaštite okoliša, promet i veze, ostala pitanja iz područja stanovanja, komunalne djelatnosti, prometa i veza, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

 • Ruža Vidović, predsjednica - HDZ
 • Branislav Milinović, potpredsjednik - HDZ
 • Dubravko Kolundžić - NEZ
 • Alen Pešutić - HDZ
 • Ivana Filipović - HDZ
 • Ilija Kutlić - DM-NL
 • Hrvoje Wdovjak (DP)

Odbor za međužupanijsku i međudržavnu suradnju

 

Odbor za međužupanijsku i međudržavnu suradnju obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje prijedloga za usvajanje i razvijanje odnosa međužupanijske i međudržavne suradnje, ocjenjuje usklađenost inicijativa za uspostavljanje suradnje s drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave i upravnim županijskim tijelima s gospodarskim, kulturnim i drugim interesima Županije, interesima, ciljevima i sadržajima međužupanijskih odnosa u Republici Hrvatskoj, kao i materijalnim mogućnostima ostvarivanja suradnje i o tome daj svoje mišljenje, razmatra prijedloge sporazuma, programa i drugih akta u suradnji s drugim županijama i jedinicama lokalne samouprave u inozemstvu i o tome daje svoje mišljenje, predlaže programe međužupanijske i međudržavne suradnje Županije, te prati i izvješćuje o njihovom ostvarivanju, organizira praćenje rezultata međudržavne suradnje prikupljanjem podataka i informacija o međudržavnim aktivnostima nositelja suradnje i njihovim proučavanjem, te potiče izgradnju informativnog sustava u ovom području, proučava i razmatra ostvarivanje međužupanijske i međudržavne suradnje organizacija i zajednica na području Županije, te predlaže mjere za njezino poboljšanje, obavlja i druge poslove iz područja suradnje s jedinicama lokalne samouprave i međudržavnih organizacija koje mu povjeri Skupština ili Župan.

 • Dubravko Kolundžić, predsjednik - NEZAVISNI
 • Željko Lukačević, potpredsjednik - HDZ
 • Marin Degmečić - HDZ
 • Martin Miloloža - HKS
 • Branislav Milinović - HDZ
 • Ivana Ribarić Majanović - SDP
 • Tomislav Vidaković - DP

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama

 

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama razmatra i prati odnose između vjerskih zajednica i Županije, te podnošenja prijedloga za unapređenje tih odnosa, brine o provođenju Zakona i drugih propisa na području Županije.

 • Dubravko Galović, predsjednik - HDZ
 • Dalibor Damičević, potpredsjednik - HSP
 • Irena Katalinić - HDZ
 • Josip Marunica - DM-NL
 • Dubravka Lipovac Pehar - DP

Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine

 

Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine razmatra i prati provedbu programa udruga i zajednica udruga nacionalnih manjina koje Županija podupire iz proračuna, razmatra pitanja u pogledu unapređivanja uvjeta potrebnih pripadnicima nacionalnih manjina radi održavanja i razvijanja njihove kulture, te očuvanja bitnih sastavnica njihove samobitnosti, prati ostvarivanje ravnopravnosti nacionalnih manjina koje žive na području Županije, kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom i Zakonom, te predlaže mjere za ostvarivanje tih prava, daje mišljenje u pogledu financiranja određenih potreba pripadnika nacionalnih manjina i njihovih udruga, razmatra stanje i daje mišljenje o poštivanju ljudskih prava na području Županije, razmatra mjere za poticanje i pomaganje u radu svih oblika udruživanja građana čiji je cilj zaštita njihovih probitaka i zauzimanje za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja, razmatra prijedlog proračuna, te godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna u dijelu koji se odnosi na ljudska prava i nacionalne manjine.

 • Tijana Radojčić, predsjednica
 • Danijela Kovačević, potpredsjednica
 • Vladimir Šimunović, član
 • Milan Mitrović, član
 • Ozren Romanjek, član
Saziv 2017.-2021.

Mandatno povjerenstvo

 • Davorin Slišurić, predsjednik - HDZ
 • Marin Degmečić - HDZ
 • Pero Jelinić - DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA

Komisija za izbor i imenovanja

 • Dubravko Galović, predsjednik - HDZ
 • Ruža Vidović, zamjenica predsjednika - HDZ
 • Željko Norac - HDZ
 • Dalibor Damičević - HSP
 • Josip Marunica - DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA
 • Stribor Valenta - SDP
 • Lana Đanić - HDZ

Odbor za Statut, Poslovnik i propise

 • Davorin Slišurić, predsjednik - HDZ
 • Berislav Balen, potpredsjednik - HDZ
 • Marin Degmečić - HDZ
 • Marija Jugović - HDZ
 • Dubravko Kolundžić - HDSSB
 • Zoran Marijić - DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA
 • Goran Knežević - SDP

Odbor za gospodarstvo, proračun i financije

 • Berislav Balen, predsjednik - HDZ
 • Velimir Paušić, potpredsjednik - HDZ
 • Katica Knežević - HSLS
 • Lana Đanić - HDZ
 • Robert Kožul - HDZ
 • Milan Mateša - SDP
 • Ružica Vukovac - DOMOVINSKI POKRET

Odbor za društvene djelatnosti

 • Marija Jugović, predsjednica - HDZ
 • Dubravko Galović, potpredsjednik - HDZ
 • Zdravko Mitrović - HDZ
 • Božidar Bosančić - HDZ
 • Martin Miloloža - HKS
 • Dragica Vučković - HSS
 • Mario Pejić - DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA

Odbor za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 • Berislav Balen, predsjednik - HDZ
 • Miroslav Gelemanović - HDZ
 • Jelena Mijatović - HDSSB
 • Ruža Vidović - HDZ
 • Pavo Ančić - MOST
 • Zlatko Bunjevac - HSS

Odbor za međužupanijsku i međudržavnu suradnju

 • Davorin Slišurić - HDZ
 • Željko Norac - HDZ
 • Zdravko Mitrović - HDZ
 • Mihajla Šunić - HDZ
 • Ana Majetić - Duspara Mirko - nezavisna lista
 • Milan Mateša
 • Ante Orlović - MOST

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama

 • Pero Ćosić - HDZ
 • Dubravko Kolundžić - HDSSB
 • Mario Pejić - DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA
 • Marija Jugović - HDZ
 • Matija Jošić - MOST

Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine

 • Lana Đanić - HDZ
 • Jelena Mijatović - HDSSB
 • Mihajla Šunić - HDZ
 • Stribor Valenta - SDP