Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Stambeno zbrinjavanje

Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 106/18, 98/19) propisuju se modeli i postupak stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima i na područjima posebne državne skrbi.

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju osobe koje nisu vlasnici ili suvlasnici druge useljive nekretnine na području Republike Hrvatske ili na području drugih država u kojima borave, te da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave.

Modeli stambenog zbrinjavanja

MODEL I.     -  najam obiteljske kuće u državnom vlasništvu

MODEL II.    -  darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju

MODEL III.   -  najam stana u državnom vlasništvu

MODEL IV.  -  darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće

MODEL V.   - darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave, odnosno darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave

Rok za podnošenje prijave za stambeno zbrinjavanje je od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće godine.

Ako ste se nalazili na listi prvenstva za tekuću godinu i niste dobili rješenje od nadležnog upravnog tijela u županiji, te ste i dalje zainteresirani za stambeno zbrinjavanje, ne trebate podnositi novu prijavu, jer se ona prenosi na listu prvenstva za sljedeću godinu, pri čemu se redoslijed na listi prvenstva iznova utvrđuje.

Liste prvenstva u tekućoj se godini objavljuju najkasnije do 15. ožujka, na internetskim stranicama nadležnih upravnih tijela u županijama, kao i na njihovim oglasnim pločama.

Na objavljene liste prvenstva, kao podnositelji prijave za stambeno zbrinjavanje imate pravo primjedbe u roku od 8 dana od dana njihove objave.

Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Prijava za stambeno zbrinjavanje mora sadržavati sljedeće podatke:

 

Izvršne Liste prvenstva za 2024.