Petak, 10. Rujan 2021

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Brodsko-posavske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Komisija za izbor i imenovanja
KLASA: 021-01/21-01/25
URBROJ: 2178/1-01/01-21-2
Slavonski Brod, 6. rujna 2021.

 

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 2/15), Komisija za izbor i imenovanja objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Brodsko-posavske županije

 

I.

            Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Brodsko-posavske županije.

            Savjet mladih Brodsko-posavske županije je savjetodavno tijelo Županijske skupštine koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Brodsko-posavske županije.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

 • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Županijske skupštine koja su od interesa za mlade,
 • u suradnji s predsjednikom Županijske skupštine inicira u Županijskoj skupštini donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih.
 • predlaže Županijskoj skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređivanje položaja mladih, te način rješavanja navedenih pitanja,
 • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Županijske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,
 • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže i daje na odobravanje Županijskoj skupštini program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
 • po potrebi poziva predstavnike tijela Županijske skupštine na sjednice Savjeta mladih,
 • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
 • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

II.

            Javni poziv za isticanje kandidatura objavljuje se na web stranici Brodsko-posavske županije www.bpz.hr i u lokalnom tisku POSAVSKA HRVATSKA.

III.

 

            Savjet mladih Brodsko-posavske županije ima 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Brodsko-posavske županije koja u trenutku podnošenja kandidature ima navršenih od 15 do navršenih 30 godina života.

            Član Savjeta i njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijećnici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije.

            Članove Savjeta mladih Brodsko-posavske županije i njihove zamjenike bira Županijska skupština na vrijeme od 3 godine.         

IV.

 

            Kandidature za članove Savjeta mladih Brodsko-posavske županije i njihove zamjenike mogu predložiti, pod uvjetom da imaju sjedište na području Brodsko-posavske županije, udruge koje rade s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zbor Sveučilišta i Veleučilišta, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih.

            Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz prethodnog stavka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

V.

 

            Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta mladih Brodsko-posavske županije i njihove zamjenike podnose se u roku 15 dana od dana objave javnog poziva, u pisanom obliku i obvezno sadrže:

 • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,
 • podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, status – učenik, student, zaposlenik i dr.),
 • očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature (obrazac objavljen na web stranici Brodsko-posavske županije),
 • obrazloženje prijedloga.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Brodsko-posavske županije.

Predlagatelj je dužan uz kandidaturu dostaviti dokument iz kojeg je vidljivo da kandidat ispunjava uvjete iz točke III. ovog poziva (uvjerenje o prebivalištu ili boravištu kandidata ili presliku osobne iskaznice), te dokument iz kojeg je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke IV. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra).

Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 50 mladih koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis i OIB.

   VI.

 

Kandidature za članove Savjeta mladih Brodsko-posavske županije i njihove zamjenike dostavljaju se na adresu:

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA,

Komisija za izbor i imenovanja,

putem Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine

35000 SLAVONSKI BROD,

Petra Krešimira IV br. 1

s naznakom " Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Brodsko-posavske županije", zaključno s 27. rujnom 2021.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 035/216-252 ili osobno na navedenoj adresi.

              VII.

 

            Komisija za izbor i imenovanja Županijske skupštine obavit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi Popis važećih kandidatura.

            Izvješće i Popis iz prethodnog stavka dostavit će se Županijskoj skupštini i objaviti na web stranici Brodsko-posavske županije, te u lokalnom tisku.

            Popis važećih kandidatura pravi se prema abecednom redu kandidata i sadrži redni broj, ime i prezime kandidata, naznaku predlagatelja, ime i prezime njegova zamjenika.

Županijska skupština na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura raspravit će o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, tajnim glasovanjem izabrati članove i zamjenike članova Savjeta.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavit će se na web stranici Brodsko-posavske županije, te u lokalnom tisku.

               VIII.

 

Sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Brodsko-posavska županija, kao voditelj obrade, prikuplja i obrađuje osobne podatke fizičkih osoba – ispitanika isključivo u svrhu provedbe postupka imenovanja članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije i isti se dalje neće prosljeđivati.

U slučaju da podnositelji prijava ne dostave tražene osobne podatke, njihova prijava neće biti obrađena, odnosno uvrštena u proceduru.

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Zakonom.

Sve fizičke osobe (ispitanici) čiji se osobni podaci prikupljaju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu, te pravo na prenosivost osobnih podataka.

PREDSJEDNIK
KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA
Davorin Slišurić, dipl.iur., v.r.

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: Do 27. rujna 2021.