Petak, 14. Siječanj 2022

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za šk. godinu 2021./2022.

U sklopu projekta "S osmijehom u školu 4" – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Brodsko-posavske županije  koji je prijavljen na Natječaj "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV." u okviru Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., Brodsko-posavska županija raspisuje

JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za šk. godinu 2021./2022.

 

Radno mjesto: Pomoćnik/ica u nastavi

Broj traženih osoba: 6

Mjesto rada: osnovne i srednje škole kojima je osnivač Brodsko-posavska županija

 

UVJETI:

 • minimalno završena četverogodišnja srednja škola,
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika),
 • domovnicu (preslika),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • preslik osobne iskaznice.

OPIS POSLOVA:

 • pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti,
 • pomoć u kretanju,
 • pomoć pri uzimanju hrane i pića,
 • pomoć u obavljanju higijenskih potreba,
 • pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka,
 • suradnja s roditeljima, učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu.

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno)

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: djelomično

VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme

S kandidatima za pomoćnika/icu u nastavi, sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Međusobna prava i obveze te detaljan opis poslova koji će pomoćnik/ica u nastavi obavljati, regulirat će se Ugovorom o radu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) je   

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Poželjno je da kandidat za pomoćnika/icu u nastavi posjeduje potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi.

Kandidat koji posjeduje navedenu potvrdu ili certifikat, prilaže je uz traženu dokumentaciju.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni s prikupljanjem, korištenjem i daljnjim obrađivanjem osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

Brodsko-posavska županija zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

DOSTAVA PRIJAVA:

Prijave za radna mjesta se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom

„Prijava za pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

Rok za podnošenje prijava poštom ili u pisarnicu Brodsko-posavske županije: 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

KLASA: 023-01/21-01/265

URBROJ: 2178/1-05/1-22-12

Slavonski Brod, 14. siječnja 2022. godine

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje