Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Petak, 19. Kolovoz 2022

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 83/22.), članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 17/19), Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14., 70/17 i 98/19.), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2023. godinu (KLASA: 610-01/22-01/22, URBROJ: 2178-05-01/3-22-1 od 16. kolovoza 2022. godine), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) objavljuje

P O Z I V

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

UVOD

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata u kulturi, koji će se financirati/sufinancirati  u 2023. godini iz Proračuna Brodsko-posavske županije, u područjima od interesa za Brodsko-posavsku županiju. Pravo podnošenja prijave imaju ustanove u kulturi, udruge civilnog društva, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, vjerske zajednice i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture, odnosno programske djelatnosti za koje se raspisuje javni poziv.

Programom javnih potreba u kulturi  Brodsko-posavske županije za 2023. financirati/sufinancirati će se slijedeća područja programske djelatnosti:

-  programi i projekti likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti,

-  programi i projekti kazališne, filmske i video djelatnosti,

- programi i projekti knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti,

- programi i projekti nove medijske kulture,

- programi znanstveno-istraživačke djelatnosti u kulturi,

- programi i projekti u kulturi nacionalnih manjina,

- programi i projekti poticanja i njegovanja tradicijske kulturne baštine i razvitka kulturno

   umjetničkog amaterizma,

-  programi i projekti muzejsko- galerijske djelatnosti,

-  programi i projekti zaštite spomeničke baštine i vjerskih objekata,

-  programi kulturnih manifestacija,

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2023. godinu iznosi  340.500,00 kuna.

Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), prijavitelj  je dužan osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.

Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o dinamici punjenja županijskog proračuna.

Rok za prijavu projekta je 30. rujna 2022. godine.

UVJETI PRIJAVE

Brodsko-posavska županija će dodjeljivati sredstva za financiranje jednokratnih aktivnosti udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • imaju sjedište na području Županije i provode aktivnost na području Županije;
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet    financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • aktivnost koju prijave na Javni poziv Županije, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan,    inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
 • imaju plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjela za plaćanje uključujući zadnji dan u mjesecu prijave jednokratne aktivnosti na Javni poziv;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja jednokratne aktivnosti ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu jednokratne aktivnosti;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Županiji i drugim institucijama.

Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za najviše tri projekta/programa za razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Na Javni poziv se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili drugih javnih izvora.

Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi/projekti koji/e će se provoditi tijekom 2023. godine.

KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir aktivnosti koje će se financirati su sljedeći:

 • kvaliteta i relevantnost prijave: usklađenost s ciljevima i načelima postavljenim u Javnom pozivu sukladno strateškim dokumentima Županije; definiranje ciljnih skupina i krajnjih korisnika, izvedivost, očekivani rezultati i učinci;
 • procjena dosadašnjeg iskustva podnositelja prijave u provedbi iste ili slične aktivnosti;
 • procjena proračuna jednokratne aktivnosti (realnost, učinkovitost, razrađenost i povezanost s aktivnostima, korisnicima i rezultatima koji se očekuju, vlastiti doprinos podnositelja prijave,    sufinanciranje iz drugih izvora, dokumentiranost pojedinih stavki proračuna);
 • inovativnost aktivnosti (primjena najboljih praksi u odgovarajućem području);
 • originalnost projekta, s time da će se nastojati izbjegavati financiranje istovrsnih aktivnosti predloženih od strane različitih prijavitelja;
 • postojanje upravljačkog i stručnog kapaciteta za provođenje planiranih aktivnosti;
 • jasno definiran i realno dostižan cilj aktivnosti;
 • jasno definirani korisnici aktivnosti;
 • rezultati realizacije aktivnosti u skladu sa stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi;
 • dosadašnja priznanja.

Prioritet u financiranju, odnosno sufinanciranju imat će Programi i projekti odobreni i sufinancirani od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijedlozi aktivnosti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Županije www.bpz.hr.

Obavezna dokumentacija:

1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa jednokratne aktivnosti;

2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna jednokratne aktivnosti;

3. preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra);

4. preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra);

5. preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja;

6.  financijski izvještaj udruge

                6.1.  za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu;

                6.2.  za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog podnositelja i godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2021. godinu;

7. potpisana izjava o ne postajanju dvostrukog financiranja;

8. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja jednokratne aktivnosti, ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva;

9. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih aktivnosti.

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik) poštom ili osobno i to:

1. poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

(NE OTVARAJ – Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Brodsko-posavske županije za 2023. godinu),

Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

2. osobnom dostavom u pisarnicu Brodsko-posavske županije na adresu Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod.

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu.

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

1. Pravilnik;

2. Tekst javnog poziva;

3. Upute za prijavitelje;

4. Obrasce za prijavu jednokratne aktivnosti:

4.1. Obrazac opisa jednokratne aktivnosti;

4.2. Obrazac proračuna jednokratne aktivnosti;

5. Popis priloga koji se prilažu prijavi;

6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti jednokratne aktivnosti;

7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

8. Obrazac ugovora o financiranju jednokratne aktivnosti;

9. Obrasce za izvještavanje:

9.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti;

9.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Brodsko-posavska županija, voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja programa, projekata i manifestacija u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje programa, projekata udruga iz kulture na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu.

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) i Pravilnikom o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 17/19).

Svi prijavitelji programa, projekata čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

PRIVREMENA PROČELNICA

   dr. sc. Anica Vukašinović

                              

KLASA: 610-01/22-01/22

URBROJ: 1278-05-01/3-22-2

Slavonski Brod,  19. kolovoza 2022.”

 

Prilozi 

Odluka o raspisivanju Javnog poziva (word) (pdf)

1. Pravilnik; (pdf)

2. Tekst Javnog poziva; (word) (pdf)

3. Upute za prijavitelje; (word) (pdf)

4. Obrasce za prijavu jednokratne aktivnosti: 

4.1. Obrazac opisa jednokratne aktivnosti; (word)

4.2. Obrazac proračuna jednokratne aktivnosti; (excel)

5. Popis priloga koji se prilažu prijavi; (word)

6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti jednokratne aktivnosti; (word)

7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja; (word)

8. Obrazac ugovora o financiranju jednokratne aktivnosti; (word)

9. Obrasce za izvještavanje: 

9.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti; (word)

9.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti (excel)

 

Status predmeta

 • Status natječaja: Zatvoren
 • Rok za podnošenje: Rok za prijavu projekta je 30.rujna 2022. godine.