Utorak, 02. Studeni 2021

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u upravna tijela Brodsko-posavske županije

KLASA: 112-02/21-01/48
URBROJ: 2178-08/1-21-1
Slavonski Brod, 27. listopad 2021.

 

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnici upravnih tijela Brodsko-posavske županije, raspisuju

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u upravna tijela Brodsko-posavske županije na radna mjesta:

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo

 

 • SAVJETNIK ZA OBRT, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, mjesto rada Slavonski Brod

Potrebno stručno znanje:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • iskustvo u obavljanju najsloženijih poslova u struci
 • položen državni ispit
 • SAVJETNIK ZA OBRT, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 • izdvojeno mjesto rada u Novoj Gradiški

Potrebno stručno znanje:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • iskustvo u obavljanju najsloženijih poslova u struci
 • položen državni ispit
 • VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OBRT, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, mjesto rada Slavonski Brod

Potrebno stručno znanje:

 • magistar prava ili stručni specijalist pravne struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Odsjek za imovinsko-pravne poslove i besplatnu pravnu pomoć

 

 • STRUČNI REFERENT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I BESPLATNU PRAVNU POMOĆ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Potrebno stručno znanje:

 • srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili opće struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada u informatičkim programima uredskog poslovanja
 • položen državni ispit

ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU
Pododsjek za opću upravu Nova Gradiška
Matični ured Nova Gradiška

 

 • REFERENT – MATIČAR II – VJEŽBENIK - 1 izvršitelj/ica bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (12 mjeseci)

Potrebno stručno znanje:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke ili gimnazija

Prijam u službu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, osim za prijam vježbenika.

Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme od dvanaest (12)  mjeseci radi obavljanja vježbeničke prakse.

Osim navedenih posebnih uvjeta (potrebno stručno znanje), kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima). 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana prijma u službu sukladno članku 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

 - životopis

 - dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice  putovnice ili domovnice)

- dokaz o odgovarajućoj struci i stupnju stručne spreme (presliku svjedodžbe, diplome ili druge javne isprave)

- dokaze o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja

i

b) ugovor o radu, ugovor o djelu, rješenje o rasporedu iz kojih je vidljivo cjelokupno razdoblje potrebnog radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je podnositelj/ica prijave obavljao navedene poslove

- za radno mjesto referent – matičar II –  vježbenik - dokaz da podnositelj/ica nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili da ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena određenog za vježbenički staž (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

- vlastoručno potpisanu izjavu, u izvorniku, o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti   izvornike.

Urednom prijavom smatra se prijava osobno potpisana od strane podnositelja prijave, koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom  prijavljenim na javni natječaj, o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku  48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Javni natječaj provodi povjerenstvo koje imenuje pročelnik upravnog tijela.

Postupak javnog natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kinja putem pisanog testiranja i intervjua. Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru, objavit će se na internetskoj stranici Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr).

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja bit će objavljeni na navedenoj internetskoj stranici i oglasnoj ploči Brodsko-posavske županije najmanje pet dana prije održavanja provjere. Kandidati/kinje koji ostvare pravo na pristupanje prethodnoj provjeri znanja bit će o tome obaviješteni putem adrese elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na javni natječaj.

Za kandidata/kinju koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na javni natječaj podnose se, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama", na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. broj 1, putem pošte ili osobnom dostavom u pisarnicu.

Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama s naznakom „za javni natječaj“ te nazivom radnog mjesta i mjesta rada na koje se podnositelj prijave prijavljuje. Za svako radno mjesto podnosi se posebna prijava u zasebnoj omotnici.

             Po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu, izabrani kandidat/kinja dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Za izabranog kandidata/kinju donosi se rješenje o prijmu u službu najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rješenje o prijmu izabranog kandidata/kinje dostavlja se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Nakon raspisanog javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Osobni podaci kandidata/kinja obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („ Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.                    

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: 15. studenoga 2021.