Ponedjeljak, 19. Srpanj 2021

Natječaj za dodjelu subvencija za razvoj i unapređenje lovstva u Brodsko-posavskoj županiji

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

KLASA: 323-01/21-01/5
UR.BROJ: 2178/1-04-02/03-21-2
Slavonski Brod, 19. srpnja 2021.

Na temelju Odluke o subvencijama za razvoj i unapređenje lovstva u Brodsko-posavskoj županiji («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», 24/21), Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu subvencija za razvoj i unapređenje lovstva u Brodsko-posavskoj županiji

 

I. Predmet natječaja: dodjela bespovratnih novčanih sredstava za razvoj i upaređenje lovstva (u daljnjem tekstu županijska subvencija) za slijedeće namjene:

1. nabavku repromaterijala za sijanje remiza po lovnogospodarskoj osnovi;

2. nabavku kemijskih, mehaničkih i električnih sredstava koja se koriste za  sprečavanje štete od divljači na usjevima;

3. održavanje postojećih  i izgradnju novih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata (čeke, hranilišta);

4. prevenciju suzbijanja afričke svinjske kuge.

 

II. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu županijske subvencije te potrebna dokumentacija:

Korisnici županijske subvencije jesu lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili konceciji zajednička ili državna lovišta (cijelo državno lovište ili veći dio državnog lovišta u Brodsko-posavskoj županiji) na području Brodsko-posavske županije, a nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine ili koncesije te ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ove Odluke.

Županijska subvencija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Odlukom o subvencijama za razvoj i unapređenje lovstva u Brodsko-posavskoj županiji.

Pojedina županijska subvencija korisnicima se isplaćuje na žiro-račun, nakon obavljene radnje i dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

Zahtjevi  za subvencije dostavljaju se na županijskom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava predviđenih u proračunu Brodsko-posavske županije.

Obrazac zahtjeva zainteresiranima je dostupan u sjedištu Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, P. Krešimira IV br. 1, u uredu Lovačkog saveza Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Štrosmajerova 15, kao i na službenoj internetskoj stranici Brodsko-posavske županije www.bpz.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne ispunjavaju uvjete natječaja za pojedinu županijsku subvenciju neće se razmatrati.

Listu županijskih subvencija odobrava župan Brodsko-posavske županije.

Ako je korisnik županijske subvencije, odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u županijski proračun te će biti isključen iz svih županijskih subvencija u slijedećih pet (5) godina.

 

III: Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, Odsjek za poljoprivredu, P. Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod, s naznakom «zahtjev za županijsku subvenciju za .... (navesti vrstu)»

 

IV. Vrijeme trajanja natječaja: natječaj je otvoren do 15. listopada 2021. godine.

 

V. Informacije: Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije, Odsjek za poljoprivredu, na telefon 216-263, radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.

Podrobnije o subvencijama za razvoj i unapređenje lovstva, kao i obrasce zahtjeva možete dobiti na službenoj stranici Brodsko-posavske županije www.bpz.hr

PRIVREMENI PROČELNIK
Željko Burazović, mag.ing.agr.

Status predmeta

  • Status natječaja: Otvoren
  • Rok za podnošenje: Prijave do 15.listopada 2021.