Utorak, 16. Veljača 2021

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2021. godinu namijenjenih za financiranje programa/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu KLASA: 402-10/21-01/13, URBROJ: 2178/1-04-01/04-21-01 od 15. veljače 2021. godine,

 

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

I POLJOPRIVREDU

objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za financiranje programa/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području

Brodsko-posavske županije za 2021. godinu

 

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu

Udruge i ostale neprofitne organizacije sukladno ovom Javnom natječaju, mogu prijaviti aktivnosti u sljedećem prioritetnom području:

Prioritetno područje – suradnja s organizacijama civilnog društva i podrška njihovim aktivnostima usmjerenim na razvoj gospodarstva.

Udruge i ostale neprofitne organizacije sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti programe/projekte koji/e sadrže sljedeće aktivnosti vezane za gospodarstvo (isključena poljoprivreda):

  • Poticanje i unapređenje udruga iz područja gospodarstva na području Brodsko-posavske županije;
  • Izgradnja i jačanje kapaciteta udruga iz područja gospodarstva za sudjelovanje u razvoju i pružanju usluga u Brodsko-posavskoj županiji (podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Brodsko-posavske županije, odobravanje financijskih sredstava za redovan rad udruga kojima se osigurava trajnost i stabilnost udruga koje su od posebnog značaja za razvoj gospodarstva  županije, za nabavu opreme i sl.);

 

  • Organizacija i promocija manifestacija (kongresa, konferencija, znanstveno - stručnih savjetovanja) na području Brodsko-posavske županije - promoviranje rezultata rada udruga iz područja gospodarstva i provedenih programa, aktivnosti i inicijativa vezanih za gospodarstvo (organizirati kada bude primjenjivo i moguće);
  • Unapređenje turizma u Brodsko-posavskoj županiji kroz organizaciju manifestacija koje mogu biti sportske, kulturne, povijesne, gastronomske i dr. (organizirati kada bude primjenjivo i moguće).

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 70.000,00 kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 1.000,00 kuna.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2021. godine.

 

U PRILOGU OVOG TEKSTA NALAZE SE:

 

Status predmeta

  • Status natječaja: Otvoren
  • Rok za podnošenje: Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2021. godine.
  • Napomena: Objavljena je odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu