Četvrtak, 18. Veljača 2021

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti medijima na području BPŽ u 2021.

Na temelju članka 3. Programa o dodjeli potpora pravnim osobama iz područja tiskanih i elektroničkih medija (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 10/20) Župan Brodsko-posavske županije objavljuje

 

Javni poziv

 za dodjelu potpora male vrijednosti medijima na području Brodsko-posavske županije u

2021. godini

 • PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija) za provođenje programskih sadržaja u području tiskanih (novine) i elektroničkih medija (radio i televizija) u 2021. godini.

Pod programskim sadržajem podrazumijevaju se objave od interesa za Brodsko-posavsku županiju.

 

 • KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici potpore su pravne osobe koje svoje programske sadržaje provode na području Brodsko-posavske županije i imaju registrirano sjedište na području Brodsko-posavske županije najmanje 12 mjeseci.

 

 • UVJETI PRIJAVE

Prijavitelji mogu prijaviti najviše tri (3) programska sadržaja koji su im prioriteti.

Predmet javnog poziva ne mogu biti programski sadržaji koji se već sufinanciraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili su predmet javnog poziva raspisanog od strane nekog od upravnih tijela Brodsko-posavske županije.

Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) koje se odobravaju i dodjeljuju tiskanim i elektroničkim medijima na temelju ovog Programa su potpore uređene Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije I.352/1) i Uredbom Komisije  (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br.1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije L 215/3) koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti, uključujući i sredstva iz fondova EU, ako ih je poduzetnik primio kao potpore male vrijednosti.

Sukladno članku 3. stavak 2 Uredbe ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi     

članici dodjeljuje jednom poduzetniku je 200.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

 • SADRŽAJ PRIJAVE

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku i trebaju obvezno sadržavati:

 • Ispunjenu prijavnicu koju predlagatelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu ili na službenoj web stranici Brodsko-posavske županije
 • Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci
 • Potvrda o prijavi tiskanog medija u Upisnik pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
 • Potvrda o prijavi u Upisnik pružatelja medijskih usluga pri Agenciji za elektroničke medije
 • Programski sadržaj s obrazloženjem
 • Financijski plan programskog sadržaja s naznakom dijela sredstava koji se osiguravaju iz državnog proračuna, proračuna grada ili općine, vlastitog prihoda ili donacija
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti ili Izjavu da nisu primljene potpore male vrijednosti
 • Očekivani iznos sufinanciranja
 • KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA
 • Medij kroz programsku shemu promiče društvene i gospodarske aktivnosti od interesa za Brodsko-posavsku županije
 • Pokrivenost/dostupnost, tiraž
 • Kvaliteta sadržaja, programska shema, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programskog sadržaja
 • Jedinica medijskog sadržaja/cijena
 • Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programskog sadržaja predlagatelja

 

Prijavitelj je dužan dostaviti dokaze za svaki od naznačenih kriterija.

Dokaz za vrednovanje kriterija pod točkom 4. je cijena medijskog sadržaja iskazana kroz Media plan 2021. – 2022., koji je sastavni dio Javnog poziva.

 • NAČIN PRIJAVE

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se poštom preporučeno s povratnicom ili osobnom dostavom preko pisarnice Brodsko-posavske županije, 15 dana od objave na web stranicama Brodsko-posavske županije na adresu:

 

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

Petra Krešimira IV br. 1

35000 Slavonski Brod

 

S naznakom „Ne otvaraj – Javni poziv za dodjelu potpora medijima“

Prijedlozi s nepotpunim podatcima i prijedlozi koji  ne budu dostavljeni u navedenom roku neće biti razmatrani.

 

 • INFORMACIJA O PRIHVAĆENIM PROGRAMSKIM SADRŽAJIMA

Ponuditelji će biti obaviješteni o odabiru ponuđenih programskih sadržaja najkasnije 15 dana od pregleda i vrednovanja prijava.

 • REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PROGRAMA

Odabrani prijavitelji sklapaju Ugovor o dodjeli potpore kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze prijavitelja i Županije. Župan može, zbog nedostataka proračunskih sredstava, smanjiti prijedlog raspodjele sredstava za sufinanciranje. Sredstva se smanjuju razmjerno realizaciji Proračuna Brodsko-posavske županije.

KLASA: 612-13/01-21/01

URBROJ: 2178/1-05-01/3-21-2

Slavonski Brod, 18. veljače 2021.

 

POPIS PRILOGA

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Odluka o raspisivanju Javnog poziva

Program o dodjeli potpora pravnim osobama iz područja tiskanih i elektroničkih medija

Program o izmjeni i dopuni Programa

Program o izmjeni Programa

Status predmeta

 • Status natječaja: Zatvoren
 • Rok za podnošenje: Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se poštom preporučeno s povratnicom ili osobnom dostavom preko pisarnice Brodsko-posavske županije, 15 dana od objave na web stranicama Brodsko-posavske županije.
 • Napomena: Objavljena je Odluka o ostvarivanju prava na dodjelu potpore