Petak, 14. Siječanj 2022

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim studentima u 2022.godini s područja Brodsko-posavske županije

grb rhREPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,
ŠPORT I KULTURU
Komisija za stipendiranje studenata

Na temelju čl. 9. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog proračuna (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 25/14.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava  Županijskog proračuna (Službeni vjesnik br. 21 /15) Komisija za stipendiranje studenata Brodsko-posavske županije na prijedlog Župana, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija redovitim studentima u 2022.godini s područja Brodsko-posavske županije

 

I. 

U 2022.godini dodijelit će se 48 stipendija:

-         za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja

-         za darovite studente

II.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti, za vrijeme trajanja studija, a koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

-        da su državljani Republike Hrvatske

-        da imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije

-        da su redovni studenti stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog  sveučilišnog studija,

-        da studenti koji prvi puta upisuju akademsku godinu nisu stariji od 22 godine života

-        da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije

-        da studenti prve godine studija koji se prijavljuju po osnovi deficitarnosti imaju najmanju prosječnu ocjenu 3. i 4. razreda srednje škole 4,50, a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjenu prethodne godine studija 3,00.

-        da studenti prve godine studija koji se prijavljuju po osnovi darovitosti imaju  najmanju prosječnu ocjenu 3.i 4.razreda srednje škole 4,90 a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjene prethodne godine studija  4,00

-        za studente koji se prijavljuju po osnovi deficitarnosti da im prosječni mjesečni prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca nije veći od neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima RH uvećan za 30%.

         Deficitarna zanimanja:

 Sveučilišni studij                                                 

-Medicina

-Farmacija

-Dentalna medicina

-Strojarstvo

-Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija

-Građevinarstvo

-Informatika ili Informacijske znanosti ili Informatologija ili Informacijski i poslovni sustavi

 ili Informatika i tehnika ili Poslovna informatika

-Računarstvo ili Primijenjeno/poslovno računarstvo

-Matematika i računarstvo ili Matematika ili Matematika i informatika ili Matematika i fizika

-Pedagogija

-Rehabilitacija

-Logopedija

-Socijalna pedagogija

-Socijalni rad

-Fizika ili Fizika i informatika ili Fizika i tehnika ili Inženjerska fizika, termodinamika i

  mehanika ili Fizika i kemija

-Kemija ili Biologija i kemija

-Geodezija i geoinformatika

-Germanistika ili Njemački jezik i književnost

-Anglistika ili Engleski jezik i književnost

-Šumarstvo

-Drvna tehnologija

-Arhitektura i urbanizam

Stručni studij

-Građevinarstvo ili graditeljstvo

-Sestrinstvo                                            

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija po osnovi deficitarnosti:

-        opći uspjeh

-        deficitarnost zanimanja

-        materijalni status

-        sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu

Kriteriji za dodjelu stipendija po osnovi darovitosti:

-        opći uspjeh

-        završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog

-        prosjek ocjena među 10% najboljih studenata

-        natjecanja, nagrade, priznanja

-        materijalni status

IV.

          Korištenje stipendije odobrava se korisnicima za vrijeme trajanja studija odnosno do završetka zadnje studijske akademske godine. Odobrena stipendija stavlja se na korištenje nakon zaključenja Ugovora o stipendiranju, a isplaćuje se od 1. siječnja za mjesec siječanj-srpanj i rujan. Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak korištenja stipendije  predajom potvrde fakulteta o upisu u sljedeću (višu)  godinu studija odnosno ostvarenim ECTS bodovima za upis u sljedeću godinu.

Korisnik stipendije obvezan je potvrdu iz prethodnog stavka dostaviti  najkasnije do 31. listopada tekuće godine. Ukoliko korisnik stipendije propusti dostavu potvrde u navedenom roku gubi pravo na  daljnju isplatu stipendije.

V.

Korisnik stipendije dužan je za vrijeme korištenja stipendije u roku od 8 (osam) dana od dana nastale promjene obavijestiti davatelja stipendije o promjeni adrese, prebivališta, ponavljanju akademske godine kao i o svim čimbenicima i promjenama koje su bitne za korištenje stipendije.

VI.

Korisnik stipendije obvezan je vratiti primljeni iznos stipendije u slijedećim slučajevima:

-ako ponavlja upisanu godinu, osim u opravdanim slučajevima (zdravstveni i drugi opravdani razlozi), o čemu odluku donosi Komisija za stipendiranje studenata,

-ako svojevoljno prekine obrazovanje,

-ako zaključi ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

Korisnik stipendije obvezan je nakon završetka obrazovanja zaposliti se na području Županije najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju, a u protivnom  dužan je vratiti  cjelokupni iznos stipendije.

            Ukoliko korisnik stipendije u roku od 6 mjeseci po završetku obrazovanja ne uspije naći zaposlenje na području Županije, o istom obavještava Komisiju za stipendiranje studenata, te podnosi zahtjev za oslobađanje povrata stipendije uz predočenje dokaza tj. potvrde Zavoda za zapošljavanje.

VII.

Prijave (zamolbe) i Izjave o broju članova zajedničkog domaćinstva podnose se popunjavanjem obrazaca koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje šport i kulturu, Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1. soba 309., treći kat, ili na web stranici Županije (www.bpz.hr).Popunjene prijave, izjave i dokumentacija predaju se u Pisarnicu na urudžbeni zapisnik osobno ili putem pošte s naznakom; Natječaj za stipendije-deficitarna zanimanja ili Natječaj za stipendije- daroviti studenti, na adresu:

Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1 Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Komisija za stipendiranje studenata

 Prijave koje nisu pravodobne, u cijelosti popunjene i potpisane neće se razmatrati.

VIII.

Uz prijavu i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva potrebno je priložiti sljedeće dokumente;

-        Za studente koji se prijavljuju po osnovi deficitarnosti

 1. potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,
 2. domovnicu (preslika),
 3. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje za akademsku 2021./2022.godinu
 4. preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine), a studenti viših godina  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija,
 5. potvrda o redovnom školovanju za brata/sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu
 6. službene potvrde o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 7. potvrda porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti,
 8. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
 9. elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 10. potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, izdanu od nadležnog  Ureda za obranu ili Policijske uprave.

-        Za studente koji se prijavljuju po osnovi darovitosti

1. potvrdu o prebivalištu kandidata

2. domovnica(preslika)

3.potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje za akademsku 2021./2022.godinu

4.preslika svjedodžbe 3. i 4.razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine), a studenti viših godina studija potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija

5.potvrdu od strane škole o ranije završenom školovanju

6.potvrdu od strane matičnog visokog učilišta/fakulteta da se student nalazi među 10% najboljih studenata

7.dokazi o postignutim natjecanjima, nagradama, znanstveno-stručnim ili umjetničkim radovima

8.potvrdu o redovnom školovanju za brata/sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu

9.  potvrdu o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca izdana i ovjerena od strane poslodavca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

10. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

11.potvrda porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti

12.elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

IX.

Rok za prijavu  je 15 dana od dana objave natječaja.

X.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave Komisija za stipendiranje studenata u skladu s Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog Proračuna Brodsko-posavske županije utvrdit će prijedlog liste prioriteta za dodjelu stipendija. Prijedlog liste prioriteta objavit će se na službenim web stranicama Brodsko-posavske županije. U roku 8 dana od objavljivanja liste prioriteta kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu. Prigovor se upućuje Županu putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: 15 dana od dana objave